Primjedbe Eko-foruma Zenica na Plan aktivnosti

Published by Eko Forum on

FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA
n/r Ministar Dr Sc. Nevenko Herceg

Općini Zenica
Stručnoj službi Vijeća i Načelnika

Primjedbe na Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za pogone i postrojenja Arcelormittal Zenica
– Integralni Plan aktivnosti –
(IZVOD)
Plan aktivnosti i mjera za smanjenje emisija iz pogona (poglavlje 13)

Zenica, Decembar 2008. godine
1. Primjedbe  na tač. 1. OBRAZLOŽENJE

1.1. Ne postoji  pravosnažna odluka Vlade F BiH da se rok za dobijanje okolinske dozvole produžava do 1.01.2010.

1.2. U  Ključna poglavlja Planova prilagođavanja nije navedeno niti je urađeno: Studija o zagađenosti okoline-nulto stanje, a što je obaveza prema tač.6 Plana.

1.3. U  tač. 18  Plana aktivnosti  obavezna  je  izrada Finansijskog plana, pa prema tome za dobijanje  okolinske dozvole  neophodno je definisati  visinu sredstava investiranja. U toku prošle godine na svim sastancima i skupovima je istaknuto da su predviđena sredstva za realizaciju predmetnog Plana aktivnosti  veoma mala i da ne mogu ni približno pokriti troškove njegove realizacije.

2. Primjedbe na PLAN AKTIVNOSTI I MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA IZ POGONA I  POSTROJENJA I RACIONALIZACIJU POTROŠNJE SIROVINA I PRIRODNIH  RESURSA (VODE I ENERGIJE)

2.1. KOKSARA

2.1.1. Nije urađena Studija o zagađenosti okoline-nulto stanje, s aspekta uticaja Koksare.

2.1.2. Nisu  izvršena neophodna mjerenja od strane ovlaštene institucije radi ocjene uticaja Koksare na zagađenost zraka.

2.1.3. Predviđene mjere zaštite od zagađivanja zraka u vidu  difuzne emisije na koksnim pećima nisu dovoljne i neophodno je predvidjeti vrlo efikasni sistem regulacije pritiska plina na koksnim pećima kao na primjer  sistem «PROven» primijenjen u koksari  SCHWELGERN-Duisburg. Ovaj sistem je predložen još prije godinu dana, a prije nekoliko dana je javno predočen na RTV Zenica u  TV emisiji «Zenica-Duisburg».

2.1.4. Nije predviđen  kontinuirani monitoring zagađivanja zraka najopasnijim volatilnim organskim materijama u vidu difuzne emisije iz  procesa koksovanja. Uređaje za kontinuirani monitoring  najopasnijih volatilnih organskih materija ne treba postaviti na samom objektu nego u okruženju Koksare. Monitoring naročito opasnih volatilnih organskih materija (benzol, toluen, ksilen) treba uvesti  jer instalacije nisu apsolutno nepropusne , a postoji i opasnost od nekontrolisanog isticanja koksnog plina koji je neprečišćen i kao takav u određenim područjima kruga željezare, posebno oko međupogonskog i unutarpogonskog razvoda koksnog plina, predstavlja opasnost  koja nije bila u predratnom periodu kad je radila Tvornica za izdvajanje benzola na Koksari.Posebno može biti neugodna situacija kad  se na baklji ne zapali automatski  koksni plin.

2.1.5. Nisu predviđene adekvatne mjere za sprečavanje nesreća većih  razmjera. Tu se u prvom redu misli na ekscesne situacije – enormne emisije najopasnijih volatilnih organskih materija (slučaj od 5.juna 1984.godine kad je odkazao ekstrakor koksnog plina na Koksari i u toku jednog sata cijela količina koksnog plina izbačena u atmosferu i tako ugrozila cijelu Zenicu). Neophodno je obezbijediti blagovremeno  obavještavanje zaposlenika u Arcelor Mittal-u i okolnog stanovništva o kakvoj se opasnosti radi i kako da se ponašaju dok traje opasnost. To je još jedan razlog da se uvede kontinuirani monitoring najopasnijih volatilnih materija u neposrednom okruženju  Koksare.

2.1.6. Video nadzor na koksnoj bateriji  treba  odmah izvesti, bez ikakvog odlaganja. Za to nisu potrebna velika sredstva niti vrijeme za postavljanje i stavljanje u funkciju, tj. nije opravdano čekati  2010. godinu kako je navedeno u ovom Planu aktivnosti.

2.2. AGLOMERACIJA

2.2.1. Nije urađena Studija o zagađenosti okoline-nulto stanje, s aspekta uticaja Aglomeracije.

2.2.2. Nisu izvršena mjerenja emisije prašine  iako je rok istekao 31.10.2008.godine.

2.2.3. Nisu predviđene adekvatne mjere zaštite zraka od zagađivanja  jer postojeći sistemi ne zadovoljavaju granične vrijednosti emisije. Na Aglomeraciji je ugrađeno mnoštvo mokrih sistema otprašivanja koji nikad nisu zadovoljavali  i uz to se zagađuju vode. Neophodno je ugraditi centralni sistem otprašivanja presipnih mjesta, sita i sl.  tako da se poboljša zahvat  prašine na pojedinim mjestima emisije i uvede otprašivanje u elektrofilterima ili vrećastim filterima tako da  koncentracija prašine ne prelazi   vrijednosti  GVE=50 mg/Nm3. Postojeći elektrofilteri na liniji otprašivanja dimnih plinova iz procesa sinterovanja ruda također ne zadovoljavaju granične vrijednosti emisije. Treba ugraditi sisteme za otprašivanje (elektrofilteri i vrećasti filteri)  i odsumporavanje dimnih plinova iz procesa sinterovanja rude (sistem odsumporavanja pomoću krečnog mlijeka) tako da se zadovolje propisane granične vrijednosti  emisije, odnosno da sve bude u skladu s preporukama BAT. Uz to treba riješiti problem otpada iz procesa odsumporavanja dimnih plinova.

2.2.4. Nisu predviđene mjere za smanjenje emisije prašine u procesu homogenizacije rude, jer iz radne sredine odlaze u okolinu ogromne količine fine prašine (difuzna emisija).

2.3. VISOKA PEĆ 

2.3.1. Nije urađena Studija zagađenosti okoline-nulto stanje s aspekta uticaja Visoke peći.

2.3.2. Nisu izvršena mjerenja emisije štetnih materija u atmosferu.

2.3.3. Tehničko rješenje za smanjenje emisije štetnih materija u toku izljeva gvožđa (livna platforma)  treba biti u potpunosti u skladu s preporukama BAT, a to znači da je najvažnije da se zahvati najmanje 90%  dimnih plinova koji se dalje vode na otprašivanje u vrećastom filteru tako da koncentracija prašine u dimnim plinovima na izlazu bude u granicama 1-15 mg/Nm3. Treba imati u vidu da je najveći problem zahvatiti dimne plinove i  kvalitet projekta se ocjenjuje prema stepenu zahvata dimnih plinova  jer prečišćavanje nije problem.   Koncentracija prašine u dimnim plinovima na izlazu iz filtera  od 1-15 mg/Nm3 je navedena u preporukama BAT  i to nije strog  zahtjev jer  je relativno mala koncentracije prašine na ulazu u filter  zbog  velikog zahvata  zraka zajedno s dimnim plinovima.

2.4. BOF  ČELIČANA 

2.4.1. Nije urađena Studija zagađenosti okoline-nulto stanje s aspekta uticaja BOF Čeličane.

2.4.2. Nisu izvršena mjerenja emisije štetnih materija u atmosferu.

2.4.3. Sadašnje  stanje  odvoda konverterskih dimnih plinova ne zadovoljava jer dimni plinovi ne dolaze na postojeći sistem za čišćenje (Venturi-skruberi) nego  neprečišćeni izlaze kroz otvore i krov hale  u atmosferu, a u neposrednoj blizini naselja Tetovo.

2.4.4. Postojeći sistem otprašivanja konverterskih plinova (Venturi-skruberi) ne zadovoljava  nove stroge granične vrijednosti  tako da je neophodno naći novo rješenje otpršivanja konverterskih plinova. Prema preporukama BAT može se postići visoka efikasnost otprašivanja pomoću vrećastih filtera tako  da koncentracija prašine u odlazećim plinovima ne bude veća od 20 mg/Nm3, a u slučaju primjene elektrofiltera može se dostići 30 mg/Nm3. Treba imati u vidu da se konverterski plinovi  mogu koristiti kao gorivo, što je razlog više da se izvrši što bolje otprašivanje ovih plinova Jedan primjer  uspjelog  rješenja nedavno je prezentirala RTV Zenica (TV emisija «Zenica-Duisburg).

2.4.5. U sadašnjim uslovima rada BOF ČELIČANE  povremeno nastaje zastrašujuće velika buka. To je novi problem i treba ga hitno trajno eliminisati  jer je to u neposrednoj blizini  naselja, a još više su ugroženi zaposlenici u Arcelor Mittal-u.

2.4.6. Sekundarno otprašivanje (mikseri, faza punjenja i izljeva iz konveterskih lonaca itd.)  treba izvesti tako da se zahvati najmanje 80 % dimnih plinova koji se dalje odvode na otprašivanje u elektrofilterima ili vrećastim filterima. Sve je to detaljno obrađeno u preporukama  BAT. I ovdje je karakterističan velik zahvat okolnog zraka zajedno s dimnim plinovima tako da zbog razrjeđenja koncentracija  prašine na ulazu u filter nije velika ali se radi o velikoj količini smjese dimnih plinova i zraka. Prema preporukama BAT  na izlazu iz vrećastog filtera koncentracija prašine u  prečišćenim plinovima je oko  20 mg/Nm3, a kod primjene elektrofiltera može se dostići   30 mg/Nm3.

2.5. EAF 100 t

2.5.1. Nije urađena Studija o zagađenosti okoline-nulto stanje s aspekta uticaja EAF 100.

2.5.2. Nisu izvršena mjerenja emisije štetnih materija na dimnjaku iz sistema otprašivanja niti mjerenja difuzne emisija ( emisija mimo  dimnjaka, kroz  otvore i krov hale), odnosno  nije  data  ocjena cjelovitog tehničkog rješenja zahvata i  prečišćavanja dimnih plinova.

2.5.3. Nisu izvršena mjerenja sadržaja dioksina i furana u dimnim plinovima  na osnovu čega se donosi odluka o dodavanju praha lignita u vrećastom filteru kako je to navedeno u preporukama BAT.

2.5.4. Posebno je važno utvrditi stanje zagađenosti radne sredine i okoline  jako agresivnim fluoridima u fazi dodavanja  fluorita u lonac.
NAPOMENA: Nije obrađena EAF 15 t  niti je  naznačeno da se neće koristiti na drugoj lokaciji.

2.6. VALJAONICE

2.6.1. Nisu predviđene konkretne mjere za smanjenje toplinskih gubitaka  u vidu osjetne topline otpadnih dimnih plinova pojedinih peći.

2.7. KOVAČNICA

2.7.1. Nisu predviđene konkretne mjere za smanjenje toplinskih gubitaka  u vidu osjetne topline otpadnih dimnih plinova pojedinih peći.

2.7.2. Nisu predviđene konkretne mjere za smanjenje zagađivanja radne sredine i okoline u Termičkoj obradi.

2.8. ENERGETIKA

2.8.1. Nije urađena Studija zagađenosti okoline-nulto stanje s aspekta uticaja ENERGETIKE.

2.8.2. U predmetnom Planu aktivnosti  navedeno je da će se interno riješiti smanjenje emisije SO2  ubrizgavanjem krečnog praha u ložište kotlova Toplane. U toku zadnjih godinu dana u više navrata je stavljana primjedba da se ne može postići smanjenje emisije SO2 ubrizgavanjem krečnog praha u ložište kotlova Toplane jer je u ložištu visoka temperatura (1200 oC). Ako se donese odluka da treba vršiti odsumporavanje dimnih plinova Toplane onda je pravo rješenje dato u Tehničkom projektu za smanjenje zagađivanja okoline u Željezari Zenica (BIEC, 1985.) i to primjenom jednog od dva postupka:
– Dry Scrubbing System (adsorbens krečno mlijeko),
– Wet Scrubbing System (adsorbens  vodeni rastvor krečnjaka).
Prije konačne odluke o odsumporavanju dimnih plinova Toplane treba razraditi sve varijante korištenja plinovitih goriva (koksni plin, visokopećni plin, zemni plin)  i uglja, odnosno uraditi bilanse i učestanost emisija SO2 za svaku varijantu  i  porediti s propisanim graničnim vrijednostima emisije. Šta ako je Visoka peć na «toplom režimu»  i nema visokopećnog plina, šta ako je produženo koksovanje na Koksari i nedostaje koksnog plina, šta ako  nedostaje zemnog plina? Kakav će tada biti  režim rada kotlova u Toplani i kolika će biti emisija  SO2 , odnosno da li u takvim situacijama postoje druga rješenja energetskog bilansa kotlova osim povećanja potrošnje uglja radi normalnog rada kotlova, odnosno da li  osim odsumporavanja  dimnih plinova  postoji  alternativno rješenje da emisija SO2 ne prelazi graničnu vrijednost? Ovdje ne smije biti improvizacija.

2.8.3. U predmetnom Planu aktivnosti predviđeno je da se interno riješi smanjenje emisije prašine u Toplani jer se očekuje da će koncentracije prašine iza elektrofiltera biti u granicama novih strožijih graničnih vrijednosti (GVE<50 mg/Nm3, računato na O2=6%) zbog malog udjela uglja kao goriva. To se ne može prihvatiti jer u sezoni grijanja niko ne može garantovati da će biti na raspolaganju dovoljne količine plina (koksni plin, visokopećni plin, zemni plin) nego je realno da će se u zimskom periodu često koristiti ugalj kao osnovno gorivo u kotlovima Toplane i da se u tom slučaju mora biti kvalitetno otprašivanje, odnosno da je neophodna rekonstrukcija postojećih elektrofiltera da bi se zadovoljile nove strožije granične vrijednosti  za emisiju prašine (GVE<50 mg/Nm3, O2=6%).

2.9. SAOBRAĆAJ

2.9.1. Nisu izvršena  ispitivanja dimnih plinova i buke na tehničkom pregledu pri registraciji vlastitih vozila.

2.10. RAČA

2.10.1. Nije urađena Studija o zagađenosti okoline-nulto stanje s aspekta uticaja odlagališta RAČA.

2.10.2. Nisu izvršena nikakva mjerenja emisije štetnih materija na lokaciji RAČA  niti mjerenja zagađenosti zraka, kao ni procjena uticaja odlagališta RAČA  na okolinu.

3. OPĆA  ZAPAŽANJA

3.1. Na uvid nije dat kompletan Plan aktivnosti tako da su nekompletne navedene primjedbe  i  preporuke.

3.2. Realno je da će se u narednom periodu stalno povečavati  integralna proizvodnja i zagađivanje okoline, jer  su rokovi za realizaciju  ključnih  projekata za smanjenje zagađivanja okoline predviđeni na kraju  perioda provođenja Plana aktivnosti. Neophodno  je uraditi procjenu  integralne proizvodnje i emisije  štetnih materija za svaku narednu godinu, odnosno procjenu dinamike uticaja integralne proizvodnje u Arcelor Mittal-u  uzimajući u obzir  efekte  realizacije svake pojedinačne mjere iz Plana aktivnosti  za svaku godinu, kao i prijedlog izmjena i dopuna Plana aktivnosti.

3.3. Pošto se Plan aktivnosti ne može provesti u kratkom roku  realno je da će emisija štetnih materija iz pojedinih izvora biti  još dugo vremena veća od propisanih graničnih vrijednosti, a to će se štetno odražavati na zdravlje građana Zenice, a naročito u naseljima oko željezare (Tetovo, Podbrežje, Pehare, Ričice, Kanal, Nova Zenica,…). Prema Zakonu o zaštiti okoliša  zagađivači treba da plate nastale štete, odnosno  da ugroženi građani Zenice traže naknadu štete ili nagodbom ili sudskim putem. Ne može se  tražiti  dobrovoljno odricanje građana od  zakonski garantovane zaštite okoline od prekomjernog zagađivanja u relativno dugom periodu. Zagađivači treba da konačno shvate da ne smiju prekomjerno zagađivati okolinu  bez obzira kakvo je stanje kvaliteta okoline.

3.4. Dobro je što je u toku aktivnost na uspostavljanju određenog obima kontinuiranog monitoringa emisije na izvorima emisije štetnih materija u zrak u Arcelor Mittal-u i da je u toku izrada projekta automatskog monitoringa kvaliteta zraka u Zenici. Uveliko je odmakao rad na Lokalnom ekološkom akcionom planu (LEAP), a upravo je završena Studija izvodljivosti gasifikacije Zenice. Svaki od ovih projekata poboljšava poziciju Zenica u zaštiti okoline.Krajne je vrijeme da se  uradi Studija  uticaja svih  zagađivača na okolinu  i  Plan upravljanja kvalitetom okoline  u Zenici. Sve dosadašnje aktivnosti  i planove na zaštiti  okoline treba objediniti i voditi s jednog mjesta a za to je potrebna organizacija – Agencija za zaštitu okoline u Zenici.

Pripremio:
STRUČNI  TIM  EKO-FORUMA
Zenica, 17.02.2009.

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.