Naše publikacije

Važna napomena: Sve naše publikacije objavljene na ovoj stranici mogu se koristiti pod uslovima licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives International 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0). Dalje dijeljenje je dopušteno samo s adekvatnim navođenjem autora, pod istim uslovima, bez komercijalne upotrebe i bez derivata.

Uticaj specifičnog industrijskog zagađenja zraka na zdravlje stanovništva (2024)

Ovu publikaciju izradilo je Udruženje Eko forum Zenica, kao partner projekta “Jačanje odgovora na sigurnosne rizike od klimatskih promjena”, koji finansira Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE). Opšti cilj istraživanja je utvrđivanje nivoa koncentracija policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) i volatilnih organskih spojeva (VOC) u zraku, te vršenje genotoksikološkog monitoringa u Lukavcu.
Pored toga, publikacija sadrži i rezultate mjerenja VOC i PAH u zraku u Zenici (2022), biomonitoringa izloženog stanovništva u Zenici (2023-2024) provedenog kroz projekat “Misli o prirodi!” podržan od Švedske, te rezultate mjerenja VOC i PAH u zraku u Ribnici (2023) uz podršku Evropskog fonda za Balkan


Izvještaj iz sjene: Poglavlje 27 – procjena napretka u oblasti zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini (2024)

Treći Izvještaj iz sjene nevladinog sektora o stanju okolinskih zakona u Bosni i Hercegovini u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji obuhvata period od decembra 2021. do decembra 2023. godine i oslanja se na prethodni Izvještaj, objavljen u martu 2022. godine. Ova publikacija izrađena je u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansira Švedska.


Analiza rada okolišnih inspekcija (2024)

Ekološke inspekcije (na nivou FBiH, ZDK i grada Zenice) igraju ključnu ulogu u zaštiti okoliša. One nadziru zagađivače kako bi osigurale da se zagađivači pridržavaju propisa i standarda za zaštitu okoliša. To uključuje praćenje emisija, upravljanja otpadom, upotrebu resursa i ostalih aktivnosti koje mogu imati negativan utjecaj na okoliš. Očekujemo da će naš izvještaj sa analizom učinka inspekcija nadležnih za okoliš, sa jasnim i nedvosmislenim preporukama za donosioce odluka u Federaciji BiH, Zeničko-dobojskom kantonu i gradu Zenici, rezultirati razvijenom praksom i mehanizmima redovnog javnog izvještavanja i u većem broju inspekcijskih pregleda. Ova analiza izrađena je u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansira Švedska.


Priručnik za kompostiranje (2023)

Brošura “Reci kompost i magija počinje” nastala je kao rezultat projekta koji su podržali Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton. Ova publikacija je praktični priručnik namijenjen prvenstveno ekološkim sekcijama osnovnih i srednjih škola, ali ga mogu koristiti svi koji imaju višak biološkog otpada koji se lako može pretvoriti u vrijedan resurs, kao bitan element cirkularne ekonomije.


Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Babina-Tvrtkovac (2023)

Naučno-stručna studija o valorizaciji prirodnih vrijednosti područja Babina-Tvrtkovac izrađena je u okviru projekta Misli o prirodi! koji realizira Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku pomoć Švedske.


Analiza strateških i prostorno-planskih dokumenata i zakona na području Zeničko-dobojskog kantona sa aspekta opravdanosti hidroenergetskih objekata (2023)

U Prostornom planu ZDK 2009-2029 (Sl. novine ZDK 4/09) u poglavlju “2.9.2. Planirana elektroenergetska infrastruktura” navedeno je 38 potencijalnih hidroelektrana na vodotocima I kategorije Usora, Krivaja i Bosna i 39 potencijalnih hidroelektrana na vodotocima II kategorije a u poglavlju 3.2. “Smjernice za razvoj energetske infrastrukture” je utvrđeno da u narednom planskom periodu, uz saglasnost nadležnih institucija kao i sagledavanje svih relevantnih faktora kako ekonomskih tako i zaštite prostora i održivog razvoja neophodno stvoriti uslove izgradnje ovih energetskih kapaciteta.


Analiza rada i transparentnosti okolišnih inspekcija u Bosni i Hercegovini (2023)

Projekat pod nazivom „Analiza rada i transparentnosti okolišnih inspekcija u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj identifikovati prepreke za učinkovitiji i transparentniji rad inspekcijskih organa na polju zaštite okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Kantonu Sarajevo, te za jačanje povjerenja građana u inspekcije. Posebni ciljevi projekta su povećanje transparentnosti rada inspekcijskih organa kao i podizanje svijesti (opšte i stručne) javnosti o njihovom radu.


Analiza zagađenosti zraka u Zenici (2022)

Ova analiza nastala je kao jedan od rezultata projekta “Eko HUB Zenica” za koji je Eko forum Zenica dobio grant za Eko Hubove u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansira Švedska. Opšti cilj projekta je da se uspostavi i održava funkcionalna lokalna mreža partnera koja djeluje na zaštiti okoliša.


Zelena agenda ukratko

Zelena agenda za Zapadni Balkan je instrument za ostvarivanje Evropskog zelenog dogovora u našem regionu. Evropski zeleni dogovor predstavlja prekretnicu u borbi protiv klimatskih promjena i sveobuhvatnu strategiju rasta Unije, čija implementacija treba dovesti do klimatske neutralnosti Evropske unije do 2050. godine. Potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan 10. novembra 2020. godine, zemlje ovog regiona obavezale su se na sprovođenje Zelene agende kao svojevrsne „mape“ za niz konkretnih akcija i mjera koje treba da dovedu do „niskougljeničnog“ razvoja regiona i privrednog rasta u skladu sa načelima održivog razvoja. Zelena agenda za Zapadni Balkan obuhvata pet oblasti: klima, energija i mobilnost; cirkularna (kružna) ekonomija; sprečavanje zagađenja; održiva poljoprivreda i proizvodnja hrane; i biodiverzitet.


Izvještaj iz sjene – Okolišno zakonodavstvo u BiH: koliko smo napredovali na putu prema Evropskoj Uniji?

Drugi, revidirani Izvještaj iz sjene nevladinog sektora o stanju okolišnih zakona u Bosni i Hercegovini u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, obuhvata period od novembra 2019. do novembra 2021. godine i rezultat je rada organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, okupljenih u neformalnu koaliciju Partnerstvo 27. Nastavak je praćenja i analize stanja u zakonodavstvu koje tretira pitanja životne sredine, na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta Republika Srpska i Federacija BiH, te Brčko Distrikta, u odnosu na evropske pravne akte u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena i oslanja se na prvi Izvještaj iz sjene, objavljen u februaru 2020. godine.

Partnerstvo 27 u BiH je neformalna grupa nevladinih organizacija, koju čine Aarhus centar Sarajevo, Dinarica Mostar – WWF Adria u BiH, Eko forum Zenica, Centar za životnu sredinu Banjaluka i Centar za energiju i ekologiju Tuzla.


Elaborat o opravdanosti proglašenja zaštićenog područja Babina‐Tvrtkovac

Elaborat sadrži osnovne informacije o periodu istraživanja, karakteristikama topografije, geologije, hidrologije, klime, flore, faune, prirodnih staništa, posebno vrijednih vrsta, prirodnog i kulturnog naslijeđa, prijedlog stepena zaštićenosti područja, razloge izrade elaborata, opis pristupa i metodologije za izradu elaborata i druge bitne informacije. Elaborat je pripremljen kao zagovaračka mreža u okviru projekta Misli o prirodi! koji realizira Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku pomoć Švedske.


Priručnik o upravljanju zaštićenim područjima u BiH

Ovaj priručnik nastao je kao jedan od rezultata projekta “Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice” za koji je Eko forum Zenica dobio grant za zagovaračke mreže u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansira Švedska. Opšti cilj projekta je da najmanje 10% površine područja Grada Zenice bude zaštićeno u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH. Partneri na projektu su Eko forum Zenica, Udruženje Eko Tvrtkovac i Savez izviđača Grada Zenice.


Šume i gradsko zelenilo

Ovaj priručnik nastao je kao jedan od rezultata projekta “Eko HUB Zenica” za koji je Eko forum Zenica dobio grant za Eko Hubove u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansira Švedska. Opšti cilj projekta je da se uspostavi i održava funkcionalna lokalna mreža partnera koja djeluje na zaštiti okoliša.


Top lista deset najvećih zagađivača za 2018

Top lista deset najvećih zagađivača, prema podacima iz integrisanog registra ispuštanja i prenosa zagađenja (PRTR) Bosne i Hercegovine – izvještaji za 2018. godinu. Baza podataka je zasnovana na zvaničnim podacima koje su industrijski pogoni dostavili nadležnim organima vlasti. Za tačnost podataka odgovorni su operateri industrijskih postrojenja.


Balkans United for Clean Air

Background knowledge collected during the “Balkans United for Clean Air” campaign, initiated by the European Fund for the Balkans, in partnership with the Right to the City (Belgrade, Serbia), Renewables and Environmental Regulatory Institute (Belgrade, Serbia), Belgrade Open School (Belgrade, Serbia), Environmental and Territorial Management Institute (Tirana, Albania), Ekoforum (Zenica, Bosnia and Herzegovina), Centre for Ecology and Energy (Tuzla, Bosnia and Herzegovina), Sbunker (Pristina, Kosovo), Air Care (Skopje, North Macedonia) and OZON (Podgorica, Montenegro). We were joined by more than 435 individuals and organisations from the Western Balkan and beyond.

KEAP

Alternativni izvještaj o realizaciji Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona (KEAP ZDK) 2017-2025 za period april 2017 – april 2020

Izvještaj realiziran u okviru projekta “Građanski monitoring realizacije KEAP ZDK” kao sub‐grant projekta “Eko BiH” koji implementiraju Centar za životnu sredinu, Centar za ekologiju i energiju i Udruženje Aarhus centar u BiH, finansiranog sredstvima Evropske unije, ugovor br. 2018/400‐876.
Autori: Lemeš, Samir; Alibegović, Zlatan; Arnaut, Hadžera; Begagić, Merjem; Bektaš, Mirhunisa; Berberović, Merim; Huskić, Ada; Huskić, Jasenko; Lemeš, Igda; Turčinović, Nejra

Priručnik Kampanje

Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama

Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama je izrađen u okviru projekta „Misli o prirodi!” kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske.
Lemeš S., Cvetković D. (2020), Centar za promociju civilnog društva Sarajevo. ISBN 978-9958-793-33-2

Izvještaj iz sjene

Izvještaj iz sjene: provjera stvarnog stanja ekoloških zakona u BiH i putevi za napredak


Izvještaj izrađen od strane “Partnerstva 27” koje aktivno prati, inicira i predlaže unapređenje propisa u BiH u okviru evropskih integracija, sa fokusom na poglavlje 27 koje se odnosi na oblast životne sredine i klimatskih promjena.
Pilipović R., Stefanović Đ., Junuzović V., Midžić A., Lemeš S., Veljović E., Kreševljaković N. (2020), Centar za životnu sredinu Banja Luka

Transparentnost

Analiza transparentnosti principa “zagađivač plaća” u Federaciji Bosne i Hercegovine

Studija realizirana uz podršku Balkan Monitoring Public Finances programa 2019


Top lista deset najvećih zagađivača za 2016

Top lista deset najvećih zagađivača, prema podacima iz integrisanog registra ispuštanja i prenosa zagađenja (PRTR) Bosne i Hercegovine – izvještaji za 2016. godinu. Baza podataka je zasnovana na zvaničnim podacima koje su industrijski pogoni dostavili nadležnim organima vlasti. Za tačnost podataka odgovorni su operateri industrijskih postrojenja.


Kako štediti energiju

Pregled situacije u pogledu energetskog siromaštva u Zeničko-dobojskom kantonu!

Analiza stanja urađena na bazi 1000 domaćinstava na području Grada Zenice i Općine Zavidovići od strane Centra za ekologiju i energiju Tuzla i aktivista Eko foruma Zenica


2017 Aarhus shadow report

Environmental democracy: progress unreported

Aarhus Convention shadow implementation report Bosnia and Herzegovina 2017.
Autori: Tomáš Jungwirth, Viktor Bjelić, Mirna Delalić, Sabina Jukan, Vanja Junuzović, Samir Lemeš, Ratko Pilipović, Martin Skalský, Zuzana Vachůnova.
ISBN 978-80-87651-31-5


2017 Aarhus shadow report

Demokratija životne sredine: napredak neprijavljen

Izvještaj iz sjene sprovođenja Arhuske konvencije u Bosni i Hercegovini, 2017.
Autori: Tomáš Jungwirth, Viktor Bjelić, Mirna Delalić, Sabina Jukan, Vanja Junuzović, Samir Lemeš, Ratko Pilipović, Martin Skalský, Zuzana Vachůnova.
ISBN 978-80-87651-32-2


Top lista deset najvećih zagađivača za 2015

Top lista deset najvećih zagađivača, prema podacima iz integrisanog registra ispuštanja i prenosa zagađenja (PRTR) Bosne i Hercegovine – izvještaji za 2015. godinu. Baza podataka je zasnovana na zvaničnim podacima koje su industrijski pogoni dostavili nadležnim organima vlasti. Za tačnost podataka odgovorni su operateri industrijskih postrojenja.


Kako štediti energiju

Smanjimo potrošnju energije i promijenimo navike!

Brošura Centra za ekologiju i energiju Tuzla sa savjetima o uštedi energije, namijenjena za domaćinstva


IPPC

Sistem okolinskih dozvola u Bosni i Hercegovini

Od fragmentirane do integrisane prevencije i kontrole zagađenja: uporedna analiza sistema i metoda okolinskih dozvola


Top ten

Top lista deset najvećih zagađivača za godine 2011–2013

Baza podataka je zasnovana na zvaničnim podacima koje su industrijski pogoni dostavili nadležnim organima vlasti. Za tačnost podataka odgovorni su operateri industrijskih postrojenja. Podaci za Bosnu i Hercegovinu koji su iznad dozvoljene granice, odnose se samo na 32 postrojenja, i samo na 14 hemikalija (arsen, kadmij, olovo, živa, benzen, PAH, HCFC –samo jedan slučaj, HCl, SO2 /SOx, NO2 / NOx, CO, metan, CO2, prašina PM10).


POP u jajima

Postojani organski polutanti u domaćim kokošijim jajima iz zemalja Zapadnog Balkana

Jaja su osjetljivi pokazatelji zagađenja tla ili prašine postojanim organskim polutantima i predstavljaju važnu putanju za prenos zagađenja sa tla na ljude, a jaja iz kontaminiranih područja lako mogu dovesti do nivoa izloženosti koji prelaze granične vrijednosti za zaštitu zdravlja ljudi. Kokoške i jaja mogu stoga biti idealni “aktivni uzorkivači” i indikatorske vrste za procjenu nivoa kontaminacije područja s kojih se uzimaju uzorci.


POPs in eggs

Persistent Organic Pollutants in Free Range Chicken Eggs from Western Balkan countries

Eggs are sensitive indicators of persistent organic pollutants contamination in soils or dust and are an important exposure pathway from soil pollution to humans, and eggs from contaminated areas can readily lead to exposures which exceed thresholds for the protection of human health. Chickens and eggs might therefore be ideal “active samplers” and indicator species for evaluation of the level of contamination of sampled areas.


Monitoring

Šta nije u redu s monitoringom zraka u Zenici?

1. Monitoring kvaliteta zraka u Zenici
2. Sistem za monitoring prvi put upotrijebljen
3. Prve sumnje u rezultate mjerenja
4. Primopredaja mjerne opreme
5. Kako do rješenja?


Građanska tužba

Građanska tužba za naknadu štete

– Novčana naknada
– Opis okolnosti, pod kojima je primjenjiva građanska parnica
– Vremenski period u kojem se može pokrenuti građanska parnica
– Kontakt podaci Aarhus Centra Zenica


Prava građana

Okoliš – opšti pravni koraci: Koja prava imaju građani?

– Građanska prava
– Pristup informacijama: Zahtjev za pristup informacijama
– Učešće: Procjena utjecaja na okoliš i okolinske dozvole
– Pravni lijekovi: Krivična prijava
– Pravni lijekovi: Građanska tužba za naknadu štete


ArcelorMittal Zenica

ArcelorMittal Zenica

1. Tradicija metalurške proizvodnje u Zenici
2. Novi vlasnik, nove metode
3. Eko forum Zenica ulazi u igru
4. Civilno društvo koristi svoje pravo na pravdu
5. Sve okolišne dozvole za pogone ArcelorMittal Zenica su istekle
6. Borba za demokratiju zaštite okoliša se nastavlja uprkos preprekama


Šta činiti?

Šta možemo činiti kod povećanog zagađenja?

Informacije o kvalitetu zraka u Zenici su dostupne na internet stranicama Grada Zenica i Hidrometerološkog zavoda FBiH. Šestomjesečni i godišnji izvještaji o zagađenju zraka mogu se naći u materijalima za Gradsko vijeće, a mjesečne biltene o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica, vode i zraka objavljuje Institut za zdravlje i sigurnost hrane ZDK.


Zagađenje i zdravlje

Zagađenje i zdravlje

Najznačajnije zagađujuće materije u zeničkom zraku su prašina, SO2 i benzen. Za te polutante su u prethodnim godinama uočene visoke koncentracije, i to u količinama opasnim po ljudsko zdravlje. Sve druge zagađujuće materije su, prema zvaničnim mjerenjima, ispod dozvoljene granice.


BOF

Mišljenje o primjeni BAT u čeličani kompanije ArcelorMittal Zenica, BiH

Mišljenje o primjeni najboljih raspoloživih tehnika (BAT) u BOF čeličani kompanije ArcelorMittal Zenica, Bosna i Hercegovina, u poređenju sa standardima tehnologija istog vlasnika u Češkoj Republici.


Demokratija zaštite okoliša

Demokratija zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini: posustajućim hodom

Alternativni izvještaj o provedbi Aarhuške konvencije u Bosni i Hercegovini
U izvještaju se razvija razmišljanje o glavnim nedostacima prilikom praktične upotrebe demokratskih instrumenata u odlučivanju o pitanju zaštite životnog okoliša. Detaljniji pregled otkriva da se pravila na papiru često razlikuju od praktične primjene u stvarnosti. Iako demokratija okoliša u Bosni i Hercegovini samo mili, aktivnosti građanskog društva daju nadu za poboljšanje u budućnosti.


Environmental Demokracy

Environmental Democracy in Bosnia and Herzegovina: Limping Along

Alternative report on implementation of the Aarhus Convention in Bosnia and Herzegovina.
The report develops reflections on major shortcomings in practical use of democratic instruments in decision making on environemntal issues. Closer inspection reveals that rules on paper often differ from their practical implication in reality. Although the environmental democracy in Bosnia and Herzegovina is just limping along, outbreaks of active civil society show promise for improvement in the future.