Naše publikacije

Transparentnost

Analiza transparentnosti principa “zagađivač plaća” u Federaciji Bosne i Hercegovine

Studija realizirana uz podršku Balkan Monitoring Public Finances programa 2019


Kako štediti energiju

Pregled situacije u pogledu energetskog siromaštva u Zeničko-dobojskom kantonu!

Analiza stanja urađena na bazi 1000 domaćinstava na području Grada Zenice i Općine Zavidovići od strane Centra za ekologiju i energiju Tuzla i aktivista Eko foruma Zenica


2017 Aarhus shadow report

Environmental democracy: progress unreported

Aarhus Convention shadow implementation report Bosnia and Herzegovina 2017


2017 Aarhus shadow report

Demokratija životne sredine: napredak neprijavljen

Izvještaj iz sjene sprovođenja Arhuske konvencije u Bosni i Hercegovini, 2017


Kako štediti energiju

Smanjimo potrošnju energije i promijenimo navike!

Brošura Centra za ekologiju i energiju Tuzla sa savjetima o uštedi energije, namijenjena za domaćinstva


IPPC

Sistem okolinskih dozvola u Bosni i Hercegovini

Od fragmentirane do integrisane prevencije i kontrole zagađenja: uporedna analiza sistema i metoda okolinskih dozvola


Top ten

Top lista deset najvećih zagađivača za godine 2011–2013

Baza podataka je zasnovana na zvaničnim podacima koje su industrijski pogoni dostavili nadležnim organima vlasti. Za tačnost podataka odgovorni su operateri industrijskih postrojenja. Podaci za Bosnu i Hercegovinu koji su iznad dozvoljene granice, odnose se samo na 32 postrojenja, i samo na 14 hemikalija (arsen, kadmij, olovo, živa, benzen, PAH, HCFC –samo jedan slučaj, HCl, SO2 /SOx, NO2 / NOx, CO, metan, CO2, prašina PM10).


POP u jajima

Postojani organski polutanti u domaćim kokošijim jajima iz zemalja Zapadnog Balkana

Jaja su osjetljivi pokazatelji zagađenja tla ili prašine postojanim organskim polutantima i predstavljaju važnu putanju za prenos zagađenja sa tla na ljude, a jaja iz kontaminiranih područja lako mogu dovesti do nivoa izloženosti koji prelaze granične vrijednosti za zaštitu zdravlja ljudi. Kokoške i jaja mogu stoga biti idealni “aktivni uzorkivači” i indikatorske vrste za procjenu nivoa kontaminacije područja s kojih se uzimaju uzorci.


POPs in eggs

Persistent Organic Pollutants in Free Range Chicken Eggs from Western Balkan countries

Eggs are sensitive indicators of persistent organic pollutants contamination in soils or dust and are an important exposure pathway from soil pollution to humans, and eggs from contaminated areas can readily lead to exposures which exceed thresholds for the protection of human health. Chickens and eggs might therefore be ideal “active samplers” and indicator species for evaluation of the level of contamination of sampled areas.


Monitoring

Šta nije u redu s monitoringom zraka u Zenici?

1. Monitoring kvaliteta zraka u Zenici
2. Sistem za monitoring prvi put upotrijebljen
3. Prve sumnje u rezultate mjerenja
4. Primopredaja mjerne opreme
5. Kako do rješenja?


Građanska tužba

Građanska tužba za naknadu štete

– Novčana naknada
– Opis okolnosti, pod kojima je primjenjiva građanska parnica
– Vremenski period u kojem se može pokrenuti građanska parnica
– Kontakt podaci Aarhus Centra Zenica


Prava građana

Okoliš – opšti pravni koraci: Koja prava imaju građani?

– Građanska prava
– Pristup informacijama: Zahtjev za pristup informacijama
– Učešće: Procjena utjecaja na okoliš i okolinske dozvole
– Pravni lijekovi: Krivična prijava
– Pravni lijekovi: Građanska tužba za naknadu štete


ArcelorMittal Zenica

ArcelorMittal Zenica

1. Tradicija metalurške proizvodnje u Zenici
2. Novi vlasnik, nove metode
3. Eko forum Zenica ulazi u igru
4. Civilno društvo koristi svoje pravo na pravdu
5. Sve okolišne dozvole za pogone ArcelorMittal Zenica su istekle
6. Borba za demokratiju zaštite okoliša se nastavlja uprkos preprekama


Šta činiti?

Šta možemo činiti kod povećanog zagađenja?

Informacije o kvalitetu zraka u Zenici su dostupne na internet stranicama Grada Zenica i Hidrometerološkog zavoda FBiH. Šestomjesečni i godišnji izvještaji o zagađenju zraka mogu se naći u materijalima za Gradsko vijeće, a mjesečne biltene o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica, vode i zraka objavljuje Institut za zdravlje i sigurnost hrane ZDK.


Zagađenje i zdravlje

Zagađenje i zdravlje

Najznačajnije zagađujuće materije u zeničkom zraku su prašina, SO2 i benzen. Za te polutante su u prethodnim godinama uočene visoke koncentracije, i to u količinama opasnim po ljudsko zdravlje. Sve druge zagađujuće materije su, prema zvaničnim mjerenjima, ispod dozvoljene granice.


BOF

Mišljenje o primjeni BAT u čeličani kompanije ArcelorMittal Zenica, BiH

Mišljenje o primjeni najboljih raspoloživih tehnika (BAT) u BOF čeličani kompanije ArcelorMittal Zenica, Bosna i Hercegovina, u poređenju sa standardima tehnologija istog vlasnika u Češkoj Republici.


Demokratija zaštite okoliša

Demokratija zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini: posustajućim hodom

Alternativni izvještaj o provedbi Aarhuške konvencije u Bosni i Hercegovini
U izvještaju se razvija razmišljanje o glavnim nedostacima prilikom praktične upotrebe demokratskih instrumenata u odlučivanju o pitanju zaštite životnog okoliša. Detaljniji pregled otkriva da se pravila na papiru često razlikuju od praktične primjene u stvarnosti. Iako demokratija okoliša u Bosni i Hercegovini samo mili, aktivnosti građanskog društva daju nadu za poboljšanje u budućnosti.


Environmental Demokracy

Environmental Democracy in Bosnia and Herzegovina: Limping Along

Alternative report on implementation of the Aarhus Convention in Bosnia and Herzegovina.
The report develops reflections on major shortcomings in practical use of democratic instruments in decision making on environemntal issues. Closer inspection reveals that rules on paper often differ from their practical implication in reality. Although the environmental democracy in Bosnia and Herzegovina is just limping along, outbreaks of active civil society show promise for improvement in the future.