Inicijativa za izmjene prostornog plana ZDK

INICIJATIVA
za izmjene prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona
i preispitivanje opravdanosti izgradnje 77 hidroelektrana na području kantona

Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

U skladu sa članom 27 i 51, stav 1.i) Zakona o prostornom uređenju i građenju ZDK (Sl. novine ZDK 1/14), podnosimo inicijativu za izmjenu prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029.

U prostornom planu ZDK 2009-2029 (Sl. novine ZDK 4/09) u poglavlju “2.9.2. Planirana elektroenergetska infrastruktura” navedeno je 38 potencijalnih hidroelektrana na vodotocima I kategorije Usora, Krivaja i Bosna i 39 potencijalnih hidroelektrana na vodotocima II kategorije. U periodu nakon usvajanja Prostornog plana ZDK usvojena je Okvirna energetska strategija BiH do 2035. godine (Sl. glasnik BiH, br. 70/18) i Strategija razvoja FBiH 2021.-2027.godine (Sl. list FBiH, 40/22) kojima se utvrđuju osnovne smjernice u energetskom sektoru, a na temelju kojih je neophodno pristupiti inoviranju prostorno-planske dokumentacije ZDK i lokalnih jedinica.

Parlament Federacije 24. juna 2020. godine usvojio je “Deklaraciju o zaštiti rijeka” i izglasao zaključak o potpunoj zabrani gradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji FBiH. Tim zaključkom je dat rok Vladi FBiH od tri mjeseca da izvrši analizu i predloži izmjene u zakonodavstvu što će omogućiti provođenje ove zabrane u praksi. Vlada FBiH usvojila je nakon toga informaciju kojom je zadužila resorna ministarstva, agencije i komisije da u roku od 30 dana pripreme sve neophodne prijedloge izmjena i dopuna svih propisa iz svojih nadležnosti a u vezi sa zabranom izgradnje malih hidroelektrana, te da ih upute u daljnju proceduru. Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH (Sl. novine FBiH, br. 61/22) utvrdio je obustavu izdavanja energetskih dozvola za male hidroelektrane instalisane snage do 10MW.

Kako bi se osigurala dosljedna provedba strateških opredjeljenja, deklaracije i zakona, zahtijevamo da Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona kojima bi se preispitala opravdanost planirane izgradnje hidroenergetskih objekata.

Gradnjom hidroelektrana uništavaju se rijeke, presušuju korita, uništava biljni i životinjski svijet. Potapanjem slapova, nestaje prirodno pročišćavanje rijeka od nitrata i fosfata i rijeke postaju zagađenije. Izgradnjom akumulacija promijenila bi se mikroklima u zeničkoj kotlini, čime bi se zagađenje zraka dodatno pogoršalo. Spriječila bi se migracija riba od Dunava do vrela rijeke Bosne. Došlo bi do izumiranja ugroženih životinjskih vrsta sa crvene liste

Cijena izgradnje drugih obnovljivih izvora energije posljednjih godina značajno je niža nego što je bila u vrijeme kad se usvajao prostorni plan. Samo izgradnja planirane hidroelektrane Janjići koštala bi skoro tri puta više od prosječne cijene vjetroelektrane i preko pet puta više od prosječne cijene solarne elektrane. Vodostaji rijeka, kao posljedica klimatskih promjena i nekontrolisane sječe šuma, sve su manji i procjene o hidropotencijalu iz prostornog plana ZDK više nisu validne. Prema podacima iz hidrološkog godišnjaka, prosječni protok rijeka Bosne i Krivaje 2019. godine bio je manji za 21% u odnosu na period 1961-1990.

U ZDK je do sad izdato 11 koncesija, od čega je 9 MHE već izgrađeno i pušteno u rad. Po osnovu koncesija, vlasnici postojećih MHE u ZDK 2021. godine uplatili su ukupno 115.000 KM u budžet, od čega je 70% proslijeđeno jedinicama lokalne samouprave. Vlasnici su ostvarili prihod od prodaje električne energije u ukupnom iznosu od tri miliona KM.


Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.