Izvod iz pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka

Do 6.1.2012. za određivanje dozvoljenih vrijednosti kvaliteta zraka koristio se Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj:12/05).
Poslije 6.1.2012. stupio je na snagu novi Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ( Sl. novine Federacije BiH br. 1/2012 od 6.1.2012.)
Ovdje je prikazan izvod iz Pravilnika, a kompletan tekst Pravilnika, sa aneksima, je dostupan na ovom linku.


IZVOD iz Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ( Sl. novine Federacije BiH br. 1/2012 od 6.1.2012.)

Značenje izraza
Član 4.

Pojedini izrazi, upotrijebljeni u ovom pravilniku, imaju sljedeće značenje:
16) “prag uzbune” – znači nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci;
17) “prag upozorenja” – znači nivo iznad koga postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.
19)  „PM10“- je frakcija lebdećih čestica (particulate matter) koja prolazi kroz ulaz uzorkivača  sa 50% uspješnosti u odstranjivanju čestica aerodinamičkog dijametra 10 µm prema referentnoj metodi za uzimanje uzoraka propisanoj standardom BAS EN 12341;
20) „PM2.5“- je frakcija lebdećih čestica (particulate matter)  koja prolazi kroz ulaz uzorkivača sa 50% uspješnosti u odstranjivanju čestica aerodinamičkog dijametra 2,5µm prema referentnoj metodi za uzimanje uzoraka propisana standardom BAS EN 14907;
21) „azotni oksidi“- su zbir zapreminskih udjela azot monoksida i azot dioksida izraženih u jedinicama masene koncentracije azot-dioksida (NO2) u mikrogramima po kubnom metru (µg/m3);
25)  „ukupni taložni prah“ -je ukupna masa zagađujućih materija, koje se iz atmosfere talože na površine (npr. tlo, vegetaciju, vodu, objekte, itd.) na određenom području u određenom vremenu;
26) „arsen, olovo, kadmijum, nikal i benzo(a)piren“- je ukupan sadržaj ovih elemenata i jedinjenja u PM10 frakciji;  
27) „policiklični aromatski ugljikovodici (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH)“- su organska jedinjenja, koja čine najmanje dva spojena aromatska prstena, sačinjena isključivo od ugljika i vodonika;
29)„isparljiva organska jedinjenja (Volatile Organic Compounds – VOC)“ -su organska jedinjenja iz antropogenih i biogenih izvora, osim metana, koji na sunčevoj svjetlosti, reakcijom sa azotnim oksidima mogu stvarati fotohemijske oksidante;
38) „maksimalno dozvoljena koncentracija“- je maksimalna koncentracija zagađujuće materije u zraku koja se ne smije prekoračiti u cilju izbjegavanja ozbiljnih kratkoročnih posljedica po ekosisteme i zdravlje ljudi;
39) „čađ“- je masena koncentracija suspendiranih čestica ekvivalentna smanjenju refleksije filter papira zbog skupljanja crnih čestica i mjeri se samo u aglomeracijama gdje prevladavaju crne čestice;  

Pragovi upozorenja i prag uzbune
Član 20.
Koncentracije opasne po zdravlje ljudi za sumpor dioksid, azot  dioksid i prizemni ozon u zraku date su Prilogu XIV – Pragovi  upozorenja  i  uzbune, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

U slučaju kada se prekorači koncentracija opasna za zdravlje ljudi  data u Prilogu XIV potrebno je poduzeti neophodne korake u cilju obavještavanja javnosti putem radija, televizije, novina ili interneta.

Obavještavanje javnosti

Član 21.
Podaci o koncentracijama zagađujućih  materija iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika  su dostupni javnosti i objavljuju se na web stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, odnosno na web stranici nadležnog organa kantona i jedinice lokalne samouprave.

Nadležni organ je dužan da obavještava javnost o podacima iz stava 1. ovog člana kada dođe do prekoračenja tolerantne vrijednosti i putem drugih elektronskih ili pisanih medija.

Podaci iz stava 1. i 2. ovog člana moraju biti jasni, razumljivi i dostupni na zahtjev javnosti.


PRILOG  X, Odjeljak B
Granična vrijednost, tolerantna vrijednost i granica tolerancije za zaštitu zdravlja ljudi za sumpor dioksid, azot dioksid, suspendovane čestice (PM10 i PM 2,5) , olovo, benzen, ugljen monoksid, sulfate u PM10, hidrogen sulfid, merkaptane, amonijak, gasovite fluoride, hlorovodonik i fenole.

Ne smije se prekoračiti tolerantna vrijednost: nivo koncentracije zagađujuće materije u zraku, određen s ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini, uvećan za dozvoljeno prekoračenje pod propisanim uslovima.

Tolerantne vrijednosti se postepeno umanjuju svake godine, i predstavljene su u sljedećim tabelama:

Sumpor dioksid – Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Godina2012201320142015201620172018201920102021
Satni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 24 puta u jednoj kalendarskoj godini)485470455440425410395380365350
Dnevni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 3 puta u jednoj kalendarskoj godini)125
Godišnji prosjek 50

Azot dioksid – Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Godina2012201320142015201620172018201920102021
Satni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 18 puta u jednoj kalendarskoj godini)290280270260250240230220210200
Dnevni prosjeci 12111711310910510197938985
Godišnji prosjek 58565452504846444240

Suspendovane čestice PM10 – Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Godina2012201320142015201620172018201920102021
Dnevni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini)72.57067.56562.56057.55552.550
Godišnji prosjek 47.246.445.644.84443.242.441.640.840

Sulfati u PM10 – Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Dnevni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 7 puta u jednoj kalendarskoj godini)30
Godišnji prosjek 20

Suspendovane čestice PM2.5 – Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Godina2012201320142015201620172018201920102021202220232024
Godišnji prosjek 29.529.28.52827.52726.52626.525252520

Olovo – Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Godina20122013201420152016
Dnevni prosjeci 11111
Godišnji prosjek 0.90.80.70.60.5

Benzen – Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Godina20122013201420152016
Godišnji prosjek 7.46.86.25.65

Hidrogen sulfid H2S – Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Satni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 7 puta u jednoj kalendarskoj godini)10
Dnevni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 7 puta u jednoj kalendarskoj godini)5
Godišnji prosjek 2

Ugljen monoksid – Tolerantna vrijednost (mg/m3):

Godina20122013201420152016
Osmočasovni prosjeci 14.813.612.411.210
Dnevni prosjeci 98765
Godišnji prosjek 3

Izbor najveće dnevne osmočasovne srednje vrijednosti zasniva se na proučavanju osmočasovnih uzastopnih prosjeka, izračunatih na osnovu jednočasovnih podataka ažuriranih svakog sata. Svaki tako uzračunat osnočasovni prosjek pripisuju se danu u kojem se utvrđivanje prosjeka završava, tj. prvi period računanja za svaki pojedinačni dan je period od 17:00 h prethodnog dana do 01:00 h tog dana; posljednji period računanja za svaki pojedinačni dan je period od 16:00h do 24:00 h tog dana.


PRILOG XIVPRAGOVI  UPOZORENJA  I  UZBUNE

PRAGOVI UZBUNE ZA SUMPOR DIOKSID I AZOT DIOKSID:
Koncentracije moraju biti prekoračene u  najmanje tri uzastopna sata na lokacijama reprezentativnim za kvalitet zraka na području čija površina nije manja od 100 km2, ili u zonama ili aglomeracijama, ako je njihova površina manja.

Zagađujuća materijaPrag  uzbune
Sumpor dioksid500 µg/m3
Azot dioksid400 µg/m3

PRAGOVI UPOZORENJA I UZBUNE ZA OZON:

Svrha Period usrednjavanja Prag
Upozorenje1 sat180 µg/m3
Uzbuna1 sat  (Vrijednosti moraju biti prekoračene u najmanje tri  uzastopna  sata)240 µg/m3