Arhus centar Zenica

Eko forum Zenica član je mreže Arhus centara BiH, zajedno s centrima u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli. Arhus centri podstiču transparentnost rada organa uprave i aktivno učešće građana u odlučivanju po pitanjima okoliša. Arhuška konvencija zasniva se na tri stuba:

Pravo na pristup informacijama

Svaka osoba ima pravo dobiti informacije o okolišu koje posjeduju institucije, bez obzira na razlog traženja tih informacija.

Pravo na učešće u odlučivanju

Organi vlasti moraju uzeti u obzir stavove javnosti u procesu donošenja konačnih odluka koje se tiču okoliša.

Pristup pravosuđu

Svi građani i udruženja imaju pravo pokrenuti kaznene mjere ako im se uskrati pristup informacijama i učešće u procesu odlučivanja.

Naš tim

Ovlaštena osobe za zastupanje udruženja je predsjednik, a u slučaju njegovog odsustva potpredsjednik. Upravni odbor je izvršni organ koji se stara o provođenju ciljeva. Skupština je najviši organ upravljanja kojom rukovodi predsjednik Skupštine a čine je svi članovi udruženja. Nadzorni odbor je organ kontrole rada i poslovanja.
Zlatan Alibegović

Zlatan Alibegović

Predsjednik udruženja

Ovlaštena osoba za zastupanje i predstavljanje udruženja. Izabran za predsjednika na skupštini održanoj 19.4.2017. i 24.4.2021

Majda Ibraković

Potpredsjednica udruženja i koordinatorica projekta Mreža Arhus centara

Ovlaštena osoba za zastupanje i predstavljanje udruženja. Izabrana za potpredsjednicu na skupštini održanoj 23.3.2024.

Samir

prof.dr. Samir Lemeš

Predsjednik Upravnog odbora udruženja
Edita

Edita Šišić

Predsjednica skupštine udruženja

Sanja Stević

Koordinatorica projekta Reind-BBG

Igda Lemeš

Administrativna i finansijska službenica
 • Arnika
 • European Union
 • OSCE
 • Centar za životnu sredinu Banja Luka
 • Centar za ekologiju i energiju Tuzla
 • Aarhus centar Sarajevo
 • PeaceNexus
 • BMPF
 • SAICM
 • WECF
 • Transition
 • Aarhus centres
 • CPCD
 • Misli o prirodi
 • Švedska
 • Eko BiH
 • EFB
 • Dinarica
 • CEE Bankwatch

Novosti

Gradsko vijeće Zenica ne provodi strateške i planske dokumente

Eko forum Zenica duži niz godina zagovara uspostavljanje zaštićenih područja na teritoriji grada Zenice. Nakon niza sastanaka održanih sa radnim predsjedništvom Gradskog vijeća, dogovoreno je da se organizuje javna prezentacija za sve građane, a posebno one koji se protive toj inicijativi. Prezentacija je održana u sali Gradskog vijeća 25.6.2024. godine. Prezentaciji je prisustvovalo oko 100 građana, od čega je nešto više od polovine izrazilo snažno protivljenje toj inicijativi, što je naišlo i na podršku nekih gradskih vijećnika. Nakon prezentacije, dogovoreno je da se u roku od 15 dana Gradskom vijeću dostave sugestije i primjedbe, kako bi se odlučilo da li će se ta inicijativa ikada naći na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Bez funkcionalnog registra zagađenja, nema (ekološke) pravde u Bosni i Hercegovini

Onog trenutka kada javnosti bude omogućen pristup funkcionalnom cjelodržavnom Registru o ispuštanju i prenosu zagađujućih materija, možemo govoriti o istinskoj ekološkoj pravdi i demokratiji u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedna od poruka sa javne diskusije održane 24. juna u Zenici, pod nazivom „Čekajući PRTR – Registar zagađivača u BiH“, u organizaciji udruženja Eko forum Zenica i u okviru projekta AarhusGreenNet, koji finansira Evropska unija.

Kontaktirajte nas

Adresa

Talića brdo 11, Zenica 72000,
Bosna i Hercegovina
GPS koordinate: 5WW6+WV Zenica

Telefon

+387 32 405 050

Žiro račun

134-010-00003713-39 ASA banka d.d. Sarajevo

Kontaktirajte nas

Vaše ime i prezime
Vaša e-mail adresa
Vaša poruka