Statut

U skladu sa odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH” 45/02, od 20. septembra 2002. godine), na sjednici Skupštine Udruženja građana Eko Forum održanoj u Zenici, 23.3.2024. godine, Udruženje građana “Eko Forum” donosi 

(Prečišćeni tekst)
S T A T U T
UDRUŽENJA GRAĐANA “EKO FORUM”
(dalje u tekstu: Udruženje)

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Statutom se utvrđuje:
– Naziv Udruženja, skraćeni naziv i adresa Udruženja;
– Ciljevi Udruženja;
– Postupak za primanje i isključivanje članova;
– Organi Udruženja, način imenovanja i opoziva, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove Skupštinu, prestanak rada;
– Pravila za ostvarivanje, korištenje i raspodjelu sredstava Udruženja, kao i organ koji je ovlašten za nadzor nad korištenjem sredstava,
– Javnost rada;
– Postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata;
– Opis oblika i sadržaja pečata;
– Zastupanje i predstavljanje Udruženja;
– Uslove i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili raspuštanje odnosno prestanak rada Udruženja, uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje većine u postupku glasanja;
– Postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja.

II OSNOVNI PRINCIPI
Član 2.

Osnovni principi Udruženja su:
– Djelovanje i rad u pravcu ekološke revitalizacije Bosne i Hercegovine i izgradnje kapaciteta domaćih institucija, udruženja i privrednih subjekata u procesu europskih integracija i u skladu s međunarodnim ekološkim standardima,
– Zalaganje za podizanje i razvijanje ekološke svijesti i zalaganje za zaštitu životne okoline
– Tolerancija
– Borba protiv svih vidova diskriminacije u kontekstu ostvarivanja ekoloških prava,
– Demokracija i društveni razvoj

III NAZIV, ADRESA, DJELOKRUG RADA UDRUŽENJA
Član 3.

Naziv udruženja glasi: “Udruženje građana Eko Forum”
Skraćeni naziv udruženja je: EFZ.
Naziv udruženja na engleskom jeziku glasi: Eco Forum, skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: EFZ.

Član 4.

Sjedište Udruženja: Talića brdo 11, Zenica.

Član 5.

Udruženje djeluje na području Zeničko-dobojskog kantona.

Član 6.

Udruženje može promijeniti naziv i sjedište Udruženja, o čemu odlučuje Skupština Udruženja, u skladu sa zakonom.

IV PRAVNI STATUS I PEČAT UDRUŽENJA
Član 7.

Danom upisa u registar udruženja kod nadležnog Ministarstva za pravosuđe Zeničko-dobojskog kantona, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica, s pravima, obavezama i odgovornostima koja proističu iz zakona i ovog Statuta.

Član 8.
Udruženje ima svoj pečat. Pečat Udruženja je okruglog oblika, promjera 30 mm., i u sredini sadrži logo koji sačinjava puni naziv Udruženja: Eko – Forum, pisan latiničnim pismom.
Po obodu pečata bit će ispisano: Udruženje građana Eko Forum Zenica.
Upotreba pečata biće regulisana Pravilnikom o upotrebi pečata.

V CILJEVI, ZADACI I DJELATNOST UDRUŽENJA
Član 9.

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je udruženje i osnovano.
Sastavni dio Statuta čini Anex I Konvencije o pristupu informacijama u učešću Javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u okolišnim pitanjima donesenoj u Aarhusu, Danska 1998. godine.
Ciljevi i djelatnost udruženja su kako slijedi:
– podrška inicijativama koje vode ka ekološkom i društvenom razvoju zajednice;
– društvena kohezija, integracija i društveno uključivanje svih građana Zeničko-dobojskog kantona;
– podizanje nivoa znanja građana Zeničko-dobojskog kantona o ekološkim pitanjima zajednice;
– podizanje nivoa znanja građana Zeničko-dobojskog kantona o obnovljivim izvorima energije;
– promovisanje suradnje između sva tri sektora društva: javne uprave; poslovnog sektora i neprofitnog sektora na jačanju ekološke svijesti;
– promovisanje saradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva s ciljem pružanja podrške ekološkoj revitalizaciji zajednica u Zeničko-dobojskom kantonu, s posebnim osvrtom na poštivanje ekoloških propisa i projekata iz oblasti ekologije, turizma i energetske efikasnosti;
– promovisanje ekoloških standarda i pretpostavki koje će poboljšati status Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija;
– organizovanje kampanja javnog zastupanja kroz projekte savjetovanja građana o ekološkim standardima i pravima;
– kreiranje i koordinacija projekata koji afirmišu znanje iz oblasti ekologije i osposobljenosti organizacija i pojedinaca u toj oblasti;
– animiranje građana da učestvuju u ekološkom životu ZDK, naročito u okviru svoje zajednice;
– fokusiranje rada na programe, inicijative i kampanje s ciljem promovisanja principa održivog razvoja i zdravog okoliša;
– rad na poboljšanju komunikacije između organizacija civilnog društva i uspostavi uspješnih modela saradnje;
– internacionalizacija problema kojima se Udruženje bavi, naročito saradnja sa srodnim NVO u svijetu.

Član 10

Udruženje je nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje koje se finansira iz članarine, realizacije projekata, priloga donatora i svojih članova.

VI ČLANSTVO U UDRUŽENJU
Član 11.

Članovi Udruženja su sva lica koja pristupe Udruženju i prihvate programske ciljeve i opšta akta Udruženja.
Članovi Udruženja su ravnopravni.
Članovi Udruženja učestvuju u radu i razvijaju svoje aktivnosti neposredno.

Član 12.
Za uspješnije ostvarivanje ciljeva Udruženja u okviru Udruženja mogu se organizovati komisije, sekcije i stručni savjeti.

Član 13.

Članovi Udruženja ne mogu biti:
– lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrane javnog istupanja, dok ta zabrana traje,
– lica osuđena za krivična djela protiv bezbjednosti ili krivična djela ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, kao za krivična djela preuzeta po osnovu međunarodnih konvencija,
– lica koja svojim lošim odnosom prema ostalim članovima narušavaju jedinstvo Udruženja.

Član 14.

Udruženje može imati sljedeće kategorije članstva:
1. aktivne,
2. počasne i
3. potpomažuće.

Član 15.

Aktivni članovi Udruženja su:
– lica koja aktivno rade u Udruženju ili obavljaju stručne i administrativne poslove u Udruženju,
– lica koja imaju svojstvo funkcionera, odnosno koja aktivno vrše povjerene dužnosti u organima upravljanja i radnim tijelima organa uprave Udruženja.  
Skupština Udruženja donosi odluku o visini godišnje članarine članova Udruženja. Plaćanje članarine oslobođeni su: studenti, učenici, nezaposleni i penzioneri.
Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica i izjava na pripremljenom obrascu. Primljeni član upisuje se u evidenciju članova.

Član 16.

Počasni član Udruženja je lice koje Skupština Udruženja izabere za počasnog člana zbog naročitih zasluga za razvoj Udruženja.

Član 17.

Potpomažući članovi Udruženja su građani i pravna lica koja redovnim prilozima potpomažu rad i aktivnosti Udruženja u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.

Član 18.

Aktivnim članovima Udruženja, nadležni organ upravljanja može odrediti naknadu ili nagradu za njihov rad i pružene usluge, na osnovu kriterija utvrđenih posebnim Pravilnikom.

Član 19.

U znak priznanja za savjesno ispunjavanje zadataka, za posebne rezultate i za savjestan i predan rad, Udruženje može pohvaliti i nagraditi svoje članove.
Pohvale i nagrade izdaju se u vidu pohvalnica i diploma.
Odluku o pohvalama i nagradama donosi Skupština Udruženja.

Član 20.

Stupanje u članstvo je slobodno i vrši se na dobrovoljnoj osnovi, ako su ispunjeni uslovi za prijem u članstvo.
Za stupanje u članstvo Udruženja podnosi se pristupnica na propisanom obrascu.
Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.

VII PRESTANAK ČLANSTVA
Član 21.

Članstvo u Udruženju prestaje:
1. istupanjem,
2. isključenjem.

Član 22.

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva, davanjem pismene izjave o istupanju.
Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se predsjednik Upravnog odbora Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Član 23
.
Isključenje iz članstva se vrši u slučaju:
– kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja, ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.
– kada član kontinuirano i kroz duži vremenski period zanemaruje preuzete obaveze, o čemu će odluku donijeti Skupština Udruženja.
Odluku o isključenju donosi Skupština Udruženja.
Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana, ukoliko je izabran na određenu funkciju, odnosno predstavnika Udruženja.

VIII PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA
Član 24
.
Prava članova Udruženja su:
1. da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani,
2. da ravnopravno s drugim članovima učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
3. da neposredno učestvuje u odlučivanju na sjednicama Skupštine, kao i preko organa Udruženja
4. da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,
5. da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,
6. da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada Udruženja,
7. da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja.

Član 25.
Dužnosti članova Udruženja su:
1.da učestvuju u aktivnostima Udruženja;
2.da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja;
3.da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva;
4.da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju;
5.da uredno i na vrijeme izmiruje članarinu.

IX SKUPŠTINA UDRUŽENJA, PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUŽENJA
Član 26.

Skupština Udruženja je najviši organ upravljanja Udruženjem.
Skupština ima 21 (dvadesetijednog) člana koji se biraju iz reda članova Udruženja.
Sastav Skupštine utvrđuje se na izbornoj sjednici, a pravo kandidiranja imaju svi članovi Udruženja.
Mandat članova Skupštine traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Način rada Skupštine pobliže se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 27.
Skupština Udruženja može biti:
– redovna i
– vanredna.
Redovna Skupština održava se u pravilu jednom godišnje i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.
Vanredna Skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji i drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja.

Član 28.

U radu Skupštine, bez prava odlučivanja mogu prisustvovati i predstavnici drugih pravnih lica sa kojima Udruženje ostvaruje saradnju i predstavnici državnih organa.

Član 29
.
Poziv o održavanju redovne Skupštine mora se uputiti članovima najmanje 7 dana prije njenog održavanja i to zajedno sa formulisanim dnevnim redom.
Skupštinu saziva predsjednik Skupštine Udruženja.
Predsjednik Skupštine Udruženja je dužan sazvati vanrednu sjednicu Skupštine na zahtjev više od polovine članova Skupštine.
Vanredna Skupština se saziva na temelju pismeno obrazloženog zahtjeva.

Član 30.

Radom sjednice Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine.
Skupština bira zapisničara i ovjerivača zapisnika, koji zajedno s predsjednikom Skupštine vode i potpisuju zapisnik sa sjednice.

Član 31.

Skupština punovažno odlučuje kada sjednici prisustvuje najmanje dvije trećine članova. Odluke i zaključci se donose prostom većinom glasova članova koji prisustvuju sjednici, ukoliko Statutom nije predviđeno da se za donošenje određenih akata traži dvotrećinska većina. U okviru posebnih ovlaštenja Upravni odbor može donositi odluke, koje će biti verifikovane na narednoj sjednici Skupštine.
Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj skupštini ne utvrdi tajni način glasanja.

Član 32.

Skupština u svojoj nadležnosti:
a) donosi:
– Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama (dvotrećinskom većinom),
– Opšta akta Udruženja i Poslovnik o radu Skupštine, s tim što za donošenje pojedinih opštih akata može ovlastiti Upravni odbor;
– Program rada Udruženja i njegovih organa,
– Finansijski plan za tekuću godinu i završni račun Udruženja,
– Odluke o pripajanju, razdvajanju, transformiranju, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja (dvotrećinskom većinom),
– Odluku o promjeni naziva Udruženja (dvotrećinskom većinom),
– Odluku o raspodjeli imovine Udruženja, za slučaj njegovog prestanka (dvotrećinskom većinom),
– Odluke o pohvalama i nagradama zaslužnih članova Udruženja,
– Daje tumačenje odredbi ovog Statuta.
b) razmatra i usvaja:
– izvještaje o radu Udruženja, koje podnosi predsjednik i potpredsjednik Udruženja,
c) bira:
– članove Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja
– predsjednika i potpredsjednika Skupštine udruženja
– predsjednika i potpredsjednika Udruženja ,
– počasne članove Udruženja i vrši njihovo proglašenje.

Član 33.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o provođenju ciljeva Udruženja, utvrđenih ovim Statutom.
Upravni odbor ima 5 (pet) članova, koje bira i razrješava Skupština Udruženja vodeći računa prvenstveno o stepenu posvećenosti, zainteresovanosti i stručnosti predloženog lica, dok predsjednika Upravnog odbora biraju sami članovi Upravnog odbora.
Upravni odbor može privremeno razriješiti i imenovati članove Upravnog odbora u periodu između dvije godišnje skupštine, a te odluke mora verifikovati Skupština na prvoj narednoj sjednici Skupštine.
Skupština punovažno bira članove Upravnog odbora kada sjednici prisustvuje najmanje dvije trećine članova. Odluka o izboru članova Upravnog odbora donosi se većinom glasova prisutnih članova Skupštine. Glasanje o izboru članova Upravnog odbora je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi tajni način glasanja.
Skupština na isti način bira predsjednika i potpredsjednika Udruženja, koji su po svojoj funkciji članovi Upravnog odbora bez prava glasa.
Potpredsjednik je ovlašten da, u odsustvu predsjednika Udruženja, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i druga dokumenta u ime Udruženja.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 34.

Upravni odbor:
– rukovodi radom Udruženja između dvije sjednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
– organizuje redovno obavljanje djelatnosti Udruženja; 
– povjerava posebne poslove pojedinim članovima; 
– donosi finansijske odluke; 
– odlučuje o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na prijedlog najmanje pet članova Udruženja i priprema prijedlog izmjena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
– izdaje saopštenja za javnost;
– bavi se aktivnostima u okviru posebnih ovlaštenja u skladu sa Statutom. 
Posebna ovlaštenja Upravnog odbora odnose se na mogućnost donošenja interventnih odluka od interesa za Udruženje i u skladu sa Statutom i zakonskim propisima; formiranje i gašenje pojedinih komisija i donošenje odluka o aktivnostima, u skladu sa aktuelnim društvenim trenutkom; 
Upravni odbor radi u sjednicama i punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje polovina broja članova odbora, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova ili usaglašavanjem stavova pismenim i/ili elektronskim putem, na inicijativu jednog od članova Upravnog odbora.
Bliže odredbe o radu Upravnog odbora regulisat će se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Član 35.

Radi svestranog razmatranja i odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga Udruženja, Upravni odbor Udruženja može obrazovati stalne i povremene komisije,sekcije i stručne savjete koje će verifikovati Skupština.
Sastav i djelokrug komisija, sekcija i stručnih savjeta se utvrđuje Odlukom o osnivanju istih.

Član 36.

Predstavljanje Udruženja u pravnom prometu prema trećim licima povjereno je predsjedniku Udruženja , a u slučaju njegovog odsustva potpredsjedniku Udruženja.

Član 37.

Predsjednika i potpredsjednika Udruženja bira Skupština, na mandatni period od četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Predsjednik i potpredsjednik Udruženja za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Član 38.

Predsjednik i potpredsjednik Udruženja su obavezni da poslovanje Udruženja vode po mjerilima zakona, odredbama Statuta i odlukama Skupštine Udruženja.
Predsjednik Udruženja:
– predstavlja Udruženje u pravnom prometu prema trećim licima,
– provodi i odgovara za utvrđenu politiku Udruženja,
– podnosi pismene izvještaje o radu Udruženja,
– učestvuje u pripremi svih akata Udruženja,
– potpisuje opća akta Udruženja,
– informiše javnost o aktivnostima Udruženja putem kontakta sa sredstvima informisanja, predstavnicima vlasti, trećim licima, te putem web sitea o čijoj se ažurnosti stara.

Član 39.

Predsjednik i potpredsjednik Udruženja su odgovorni za sprovođenje utvrđene poslovne politike Udruženja, kao i za neostvarivanje planiranih rezultata Udruženja.
Predsjednik Udruženja je obavezan najmanje jednom godišnje podnijeti pismeni izvještaj o radu Udruženja na usvajanje Skupštini.
Ukoliko izvještaj o radu ne bude usvojen, smatra se da je predsjednik Udruženja razriješen svoje dužnosti.

Član 40.

Za potrebe obavljanja stručnih i/ili administrativnih poslova Udruženja može se uposliti jedna ili više osoba koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o radu Udruženja koji donosi Upravni odbor Udruženja.
Pravilnikom o radu bliže će se regulisati pitanja vezana za prava i obaveze po osnovu rada.

Član 41.

Nadzorni odbor je organ kontrole rada i poslovanja Udruženja i njegovih organa. Nadzorni odbor bira Skupština Udruženja, dok predsjednika Nadzornog odbora biraju sami članovi Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor je nadležan za kontrolu:
– pravilnog provođenja Statuta Udruženja i drugih akata, te zakonskih propisa;
– materijalnog i drugog poslovanja;
– korištenja imovine Udruženja;
Nadzorni odbor broji tri redovna i jednog zamjenskog člana, a zamjenski član učestvuje u radu Nadzornog odbora kad je neki od redovnih članova spriječen da vrši svoju dužnost.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, s mogućnošću reizbora.

X IMOVINA UDRUŽENJA, STICANJE, RAPOLAGANJE I  FINANSIRANJE DJELATNOSTI UDRUŽENJA  
Član 42.

Ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja, obezbjeđuje se:
– od članarine koju plaćaju članovi Udruženja,
– iz prihoda po osnovu sponzorstva, priloga i poklona,
– iz drugih izvora, u skladu sa Statutom i zakonom.
Sredstva Udruženja mogu se koristiti samo za obavljanje osnovne djelatnosti, radi unapređivanja osnovnih programskih aktivnosti i administrativnih troškova.
Ukoliko se aktivnosti Udruženja finansiraju iz donacija, to ne smije utjecati na djelovanje i ciljeve Udruženja.

Član 43.

Imovinu Udruženja čine sredstva, stvari i prava. O imovini Udruženja vodi se propisana evidencija, u skladu sa Zakonom. Imovinom udruženja raspolaže Upravni odbor.

XI INFORMISANJE I JAVNOST RADA UDRUŽENJA
Član 44.

Rad Udruženja je javan.
Informisanje javnosti o aktivnostima Udruženja vrši se putem web stranice Udruženja o čijoj ažurnosti se staraju predsjednik i potpredsjednik Udruženja i putem pismenih saopštenja sredstvima informisanja.
Kontakte sa sredstvima informisanja , davanje saopštenja kao i komunikaciju sa predstavnicima vlasti i trećim licima, vrše članovi Upravnog odbora Udruženja, predsjednik i potpredsjednik Udruženja, po prethodnom odobrenju Upravnog odbora.
Udruženje je dužno omogućiti nadzor nad zakonitošću rada nadležnom ministarstvu.

XII TRAJANJE I PRESTANAK RADA  UDRUŽENJA
Član 45.

Udruženje će trajati sve dok za to budu postojali zakonski uslovi ili dok Skupština Udruženja ne donese odluku o prestanku Udruženja.
Udruženje prestaje s radom u slučajevima:
– kada to odluči Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja,
– ako se utvrdi rješenjem nadležnog ministarstva da je Udruženje prestao djelovati, na osnovu Zakona,
– ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom Udruženja za održavanje godišnje Skupštine Udruženja, a Skupština nije održana,
– ako se broj članova manji ispod broja određenog za osnivanje Udruženja,
– kad nadležno ministarstvo donese rješenje koje je konačno u upravnom postupku o prestanku udruženja,
– u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Član 46.

U slučaju da prestane sa radom Udruženje, imovina Udruženja prvenstveno se raspoređuje:
1. Na izmirenje zakonskih i ugovornih obaveza,
2. Povrat sredstava prema ugovorima o donatorstvu, sponzorstvu, poklonu, implementiranju i dr. u dijelu koji je kategorisan kao “planirana a neutrošena sredstva”.
3. Ostatak sredstava koji preostane nakon izmirenja obaveza iz tačaka 1. i 2., prenosi se na raspolaganje humanitarnoj ili drugoj organizaciji koja preuzima dalje vršenje programskih zadataka organizacije nakon njenog prestanka sa radom.
4. U slučaju nepostojanja pravnog nasljednika sredstva se poklanjanju u humanitarne svrhe.
Po prestanku rada Udruženja izvršit će se popis cjelokupne imovine Udruženja, sastaviti likvidacioni balans, podmiriti finansijske obaveze, a nepokretna imovina Udruženja prenijet će se na upravljanje organizaciji koja preuzima poslove i zadatke Udruženja.

XIII PLANIRANJE RADA UDRUŽENJA
Član 47.

Planiranje rada i razvoja Udruženja zasniva se na vlastitim procjenama uslova i mogućnosti ostvarivanja osnovnih funkcija radi kojih je osnovano Udruženje.
Planove rada Udruženja donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.
Odgovornost za uspješnu organizaciju funkcije planiranja snosi predsjednik Udruženja.

XIV RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE
Član 48.

U Udruženju se vodi računovodstvo u skladu sa opće prihvaćenim računovodstvenim principima, kojim se osiguravaju pravovremene, potpune i tačne informacije i priprema izvještaja o poslovanju, prihodima i rashodima, imovini, kapitalu i obavezama Udruženja, za potrebe organa Udruženja i nadležnih državnih organa i drugih ovlaštenih organizacija.

Član 49.

U sjedištu Udruženja o rokovima utvrđenim zakonom ili odlukama Skupštine Udruženja, obavezno se čuvaju slijedeći dokumenti: Statut udruženja, godišnji i polugodišnji obračun poslovanja Udruženja, sa bilansima uspjeha, zapisnici i odluke Skupštine i predsjednika Udruženja, akti tekuće korespondencije i drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 50.

Izmjene i dopune Statuta vršiti će se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Član 51.

Statut će se promijeniti u svim slučajevima kada se utvrdi da nije u saglasnosti sa važećim propisima.

Član 52.

Tumačenje odredbi ovog Statuta vrši Skupština Udruženja.

Član 53.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženja, a počeće se primjenjivati od dana upisa u registar nadležnog Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

U Zenici, 23.3.2024.

Download PDF >>