Izvještaj Metalurškog instituta “Kemal Kapetanović” Zenica o zagađenosti zraka u Zenici u periodu 1.1.2008 – 31.12.2008

Published by Eko Forum on

UVOD
Od 1. januara do 31. decembra 2008. godine u Zenici su provedena slijedeća mjerenja i ispitivanja zagađenosti zraka:
– kontinuirano mjerenje koncentracije sumpornog dioksida (24-satni uzorci) na  tri mjerna mjesta (Institut, Tetovo, Crkvice),
– kontinuirano mjerenje koncentracije ukupnih lebdećih  čestica (24-satni uzorci) na dva mjerna mjesta (Institut, Tetovo),
– kontinuirano mjerene količine taložnog praha na 9 mjernih mjesta (Institut, Tetovo, Tetovo 2, Centar, Kamberović polje, Crkvice, Raspotočje, Lukovo polje, Perin Han),
– određivanje sadržaja olova, željeza i kadmija  u  odabranim  uzorcima lebdećih čestica i  taložnog  praha.

1. METODE MJERENJA
Mjerenje  koncentracije sumpornog  dioksida  u  zraku  (24-satni  uzorci)  provedeno je u skladu sa uslovima navedenim u Britanskom standardu br. 1747. Mjerenje koncentracije ukupnih lebdećih čestica (24-satni  uzorci) vršeno je prema  njemačkim smjernicama VDI 2463, Blatt 4. Mjerenje količine taložnog praha (mjesečni uzorci) obavljeno je po metodi Bergerhoff-a. Analize sastava lebdećih čestica i taložnog praha vršene su standardnim metodama u hemijskom laboratoriju Metalurškog  instituta.

2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI ZAGAĐENOSTI ZRAKA
Izmjerene koncentracije polutanata porede se sa graničnim vrijednostima koje su date u Pravilniku o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka („Sl.novine FBiH“, br. 12/05) i one iznose:
– Prosjek  koncentracije sumpornog dioksida u toku jedne godine ne smije biti veći od 90 µg/m3  , s tim da 7 dana koncentracija ne bude veća od 240 µg/m3  (7 dana odgovara vrijednosti C98-percentila svih vrijednosti u toku jedne godine),
– Prosjek koncentracije ukupnih lebdećih čestica u toku jedne godine ne smije biti veći od 150 µg/m3, s tim da 7 dana koncentracija ne bude veća od 350 µg/m3  
– Godišnji prosjek sadržaja olova u ukupnim lebdećim česticama ne smije biti veći  od 2 µg/m3  i 40 ng/m3.
– Godišnji prosjek količina taložnog praha ne smije biti veći od 200 mg/m2 dan, s tim da nijedan mjesec ne bude veći od 350 mg/m2  dan.
– Godišnji prosjek sadržaja olova u  taložnom prahu ne smije biti veći od 0,100 mg/m2 dan i kadmija 0,002 mg/ m2 dan.

3. REZULTATI MJERENJA I ISPITIVANJA
U tabelama 1, 2 i 3 dati su obrađeni rezultati kontinuiranih mjerenja i ispitivanja zagađenosti zraka u Zenici za 2008. godinu i njihova ocjena prema Pravilniku o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka („Sl.novine FBiH“, br. 12/05)

3.1. Zagađenost zraka sumpornim dioksidom u 2008. godini
Tabela 1:  Godišnji  prosjek  koncentracija  SO2  (24-satni uzorci)  u  Zenici

Mjerno mjestoBroj  uzorakaProsjekNormaOcjena
µg/m3µg/m3
Institut36610090ne zadovoljava
Crkvice3668090zadovoljava
Tetovo36611590ne zadovoljava

Tabela 2:  Vrijednosti 98-percentila koncentracija SO2  (24-satni uzorci)

Mjerno mjestoBroj  uzoraka98-percentilNormaOcjena
µg/m3µg/m3
Institut366331240ne zadovoljava
Crkvice366352240ne zadovoljava
Tetovo366331240ne zadovoljava

Tabela 3: Maksimalne koncentracije sumpornog dioksida u  Zenici 

Mjerno mjestoBroj  uzorakaMaksimumNormaOcjena
µg/m3µg/m3
Institut366843600*ne zadovoljava
Crkvice366524600*zadovoljava
Tetovo366753600*ne zadovoljava

* Stara  norma.

3.1.1 Prikaz koncentracija sumpornog dioksida na mjernim mjestima
Na slikama 1, 2 i 3 grafički su prikazane koncentracije SO2 na mjernim mjestima.

Slika 1. Dnevne koncentracije SO2 za 2008. godinu na mjernom mjestu „INSTITUT“

Slika 2. Dnevne koncentracije SO2 za 2008. godinu na mjernom mjestu „CRKVICE“

Slika 3. Dnevne koncentracije SO2 za 2008. godinu na mjernom mjestu “TETOVO”

3.2. Zagađenost  zraka  ukupnim  lebdećim  česticama (U.L.Č)  u 2008. godini

3.2.1 Prikaz  koncentracija ukupnih lebdećih čestica (U.L.Č.) na mjernim mjestima
Zagađenost zraka ukupnim lebdećim česticama data je u tabelama 4, 5, 6 i 7 i slikama 4 i 5.
Tabela 4 :Godišnji prosjek koncentracija ukupnih lebdećih čestica (24-satni-uzorci) 

Mjerno mjestoBroj  uzorakaProsjekNormaOcjena
µg/m3µg/m3
Institut36685150zadovoljava
Tetovo36694150zadovoljava

Tabela 5 : Vrijednosti 98-percentila koncentracija ukupnih lebdećih čestica (24-satni uzorci)

Mjerno mjestoBroj  uzoraka98-percentilNormaOcjena
µg/m3µg/m3
Institut366361350zadovoljava*
Tetovo366362350zadovoljava*

*Norma je 7 dana u godini, a na mjernom mjestu ‘Institut” norma je prekoračena 5 dana a na  mjernom mjestu ”Tetovo” 4 dana.

Tabela 6: Maksimalne koncentracije ukupnih lebdećih čestica (24-satni uzorci)

Mjerno mjestoBroj uzorakaMaksimumNormaOcjena
µg/m3µg/m3
Institut352810600*ne zadovoljava
Tetovo365426600*zadovoljava

* Stara norma
Tabela 7. Sadržaj olova, kadmija i željeza u ukupnim lebdećim česticama  u 2008. godini

Mjerno mjestoOlovoKadmijŽeljezo
mg/m3ng/m3mg/m3
Institut0,109,282,64
Tetovo0,24156,89
Norma240

Slika 4. Dnevne koncentracije ukupnih lebdećih čestica za 2008. godinu na mjernom mjestu „INSTITUT“

Slika 5. Dnevne koncentracije ukupnih lebdećih čestica za 2008. godinu na mjernom mjestu „TETOVO“

3.3. Količine taložnog praha u 2008. godini

Količine taložnog praha date su u tabeli 8 i na dijagramu 6.

Tabela 8: Rezultati mjerenja količina i sastava  taložnog praha u Zenici

Mjerno mjestoTaložni prahOlovoKadmijŽeljezoCink
ProsjekMaksimumProsjekProsjekProsjekProsjek
mg/m2 danmg/m2 danmg/m2 danmg/m2 danmg/m2 danmg/m2 dan
Institut1253130,0590,001115,90,178
Tetovo1734110,0730,002120,10,296
Centar3019810,0550,001936,90,235
Kamberovića polje1212090,0270,002116,10,224
Crkvice1123980,0160,000913,60,199
Raspotočje1213200,0200,00095,90,193
Lukovo  polje1222480,0200,001014,30,551
Perin Han933250,0200,00104,80,606
Tetovo 22778480,2400,004622,41,279
Norma2003500,10,002*0,4

* Prema važećoj zakonskoj regulativi norma ne postoji.

Dijagram 6. Koncentracija taložnog praha u 2008.godini

4. IZVORI ZAGAĐIVANJA ZRAKA
Pored industrijskih zagađivača u gradu Zenici prisutne su brojne male kotlovnice, koje kao energent koriste ugalj, a instaliraju se i nove kotlovnice u privrednim preduzećima. Ovom treba dodati veliki broj starih vozila bez ikakve kontrole izduvnih gasova.

5. ZAKLJUČAK
Na temelju rezultata mjerenja i ispitivanja zagađenosti zraka u Zenici može se zaključiti:
1. U 2008. godini utvrđena je prekomjerna zagađenost zraka sumpornim dioksidom i ukupnim lebdećim česticama (dnevni prosjeci). Međutim, rezultati provedenih mjerenja dnevnih prosjeka zagađenosti zraka sumpornim dioksidom i ukupnim lebdećim česticama ne mogu biti  osnova za ocjenu ukupne zagađenosti zraka  u Zenici jer nisu vršena mjerenja satnih prosjeka zagađenosti zraka niti zagađenost zraka  ostalim štetnostima, posebno opasnim materijama, koje emituju industrijska postrojenja. Tu se u prvom redu misli na nedostatak mjerenja najopasnijih organskih materija (benzol, toluen, ksilen, policiklički aromatski ugljikovodici). Isto tako nedostaju mjerenja koncentracija fine prašine (čestice manje od 10 mikrometara i čestice manje od 2,5 mikrometra).
2. Visoke koncentracije SO2 i ukupnih lebdećih čestica (ULČ) zabilježene su u hladnom dijelu godine u dane jako stabilnog stanja atmosfere s temperaturnim inverzijama.
3. Može se konstatovati da su u periodu novembar-decembar 2008. godine vladali znatno povoljniji prirodni uslovi nego u istom periodu 2007. godine što je glavni razlog manje zagađenosti zraka sumpornim dioksidom i ukupnim lebdećim česticama u proteklom periodu mjerenja, i pored pokretanja integralne proizvodnje u ArcelorMittal Zenica.
4. Godišnji prosjek koncentracija sumpornog dioksida na dva mjerna mjesta  ”Institut” i ”Tetovo” nije u dozvoljenim granicama, dok je na mjernom mjestu ”Crkvice” godišnji prosjek u dozvoljenim granicama. Izmjerene maksimalne koncentracije sumpornog dioksida su iznosile:
– mjerno mjesto ”Institut”                        843 µg/m3,
–  mjerno mjesto ”Crkvice“                      524 µg/m3,
–  mjerno mjesto ”Tetovo”                       753 µg/m3.
Broj dana sa koncentracijama većim od 240 mikrograma po kubnom metru zraka (norma je do 7 dana) iznosi:
–  mjerno mjesto ”Tetovo”                       35 dan               (prekoračena norma)
–  mjerno mjesto ”Institut”                        35 dana             (prekoračena norma)
–  mjerno mjesto ”Crkvice”                     14 dana.            (prekoračena norma)
5.  Godišnji prosjek koncentracija ukupnih lebdećih čestica bio je u granicama normi za urbane sredine. Izmjerene maksimalne koncentracije ukupnih lebdećih čestica su iznosile:
–  mjerno mjesto ”Institut”                        810 µg/m3,
–  mjerno mjesto ”Tetovo”                       426 µg/m3.
Broj  dana sa koncentracijama većim od 350 mikrograma po kubnom metru zraka (norma je do 7 dana) je bio:
–  mjerno mjesto ”Institut”                          5 dana             (u granicama normi)
–  mjerno mjesto ”Tetovo”                         4 dana             (u granicama normi)
6. Sadržaj olova i kadmija u lebdećim česticama bio je u granicama normi, ali je primjetno da je sadržaj željeza na mjernom mjestu ”Tetovu” povećan u odnosu na prošlu godinu.
7.  Izvjesno prekoračenje godišnjeg prosjeka količine taložnog praha zabilježeno je na mjernim mjestima ”Tetovo” i ”Centar”, a najviša maksimalna koncentracija sedimentnog praha je  bila na mjernom mjestu ”Centar”.
8. Prekoračenje dozvoljenog godišnjeg prosjeka sadržaja kadmija u taložnom prahu  zabilježen je na mjernim mjestima: ”Tetovo”, ”Tetovo 2” i ”Kamberović polje” a prekoračene sadržaja olova zabilježen je na mjernom mjestu ”Tetovo 2”. Granična norma za željezo ne postoji ali se isto prati zbog karakteristika tehnološkog procesa industrije u Zenici. Povećanje sadržaja željeza u taložnom prahu u odnosu na prošlu godinu može se dovesti u direktnu vezu sa pokretanjem integralne proizvodnje u željezari. Prekoračenje dozvoljenog godišnjeg prosjeka sadržaja cinka u taložnom prahu zabilježen je na mjernim mjestima: ”Tetovo 2”, Perih Han” i ”Lukovo polje”. Usljed povećanja kadmija, olova i cinka u zemljištu, biljke apsorbuju taj sadržaj i konzumacijom biljaka može doći do narušavanja zdravlja živih bića.
9. Poređenje samo prosječnih vrijednosti zagađujućih materija (SO2 i U.L.Č) za     posljednje dvije godine može dovesti do pogrešnog zaključka da je kvalitet zraka bolji u uslovima rada integralne proizvodnje u željezari. Bez sagledavanja vremenske slike ne smiju se donositi ovakvi zaključci. Vremenska situacija koja je vladala u periodu novembar-decembar 2008. godine povoljno je uticala na disperziju zagađujućih materija u zeničkoj kotlini, tako da su vrijednosti koncentracija sumpornog dioksida i ukupnih lebdećih čestica  u tom periodu manje nego u istom periodu prošle godine, kada nije radila integralna željezara. Analiza kvaliteta zraka na osnovu dvije zagađujuće materije sa 24-satnim uzorkovanjem, ne može dati ukupnu ocjenu kvalitete zraka. Takođe, zbog neravnomjernog rada postrojenja može se desiti da su trenutne koncentracije jako visoke ali se to izgubi u prosjeku (24-satni uzorak). Uticaj pojednih postrojenja uopšte nije poznat, tj nema mjerenja veoma štetnih materija  (volatilni organski spojevi-benzol, toluen, ksilen, policiklički aromatski ugljikovodici). Lebdeće čestice je potrebno mjeriti i u frakcijama ispod 10 mm i 2,5 mm jer su norme za zagađujuće materije znatno strožije za te frakcije.
10. Treba nastaviti mjerenja na postojećim i na novim izvorima zagađivanja zraka u Zenici. Krajne je vrijeme da se pri registraciji vozila na stanicama za tehnički pregled vozila obavezno vrši ispitivanje ispusnih dimnih plinova, uz eventualno isključenje iz saobraćaja.
11. Neophodno je pojačati rad inspekcijskih organa na poslovima zaštite zraka od zagađivanja, uz uvođenje kaznenih mjera.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.