Mjerenje PAH i VOC za genotoksikološki monitoring

Trajanje projekta1.5.2023 – 30.6.2023
Izvori finansiranjaGrant podrška Response hub finansirano od strane Evropskog fonda za Balkan (EFB).
Budžet projekta4.500,00 EUR
Cilj projektaUtvrditi nivoe koncentracija policiklickih aromatskih ugljikovodika i volatilnih organskih spojeva na kontrolnoj lokaciji na kojoj će se vršiti genotoksikološki monitoring iz projekta “Eko HUB“.
Očekivani rezultati projektaMjerenja policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) i volatilnih organskih supstanci (VOC), prema standardima BAS EN 14662-3:2017, BAS EN 12341:2015 i ISO 12884 u periodu od 5 dana, a rezultati treba da obuhvate satne prosjeke koncentracija benzena, te 24-satne koncentracije PM10 i benzo(a)pirena u PM10.