Krivične prijave zbog zagađenja protiv kompanije ArcellorMittal i lokalnih zvaničnika

Published by Eko Forum on

Nakon godina korištenja različitih metoda borbe za čišći okoliš i održivi razvoj, Eko forum Zenica se odlučio na jedini preostali korak – da podnese krivične prijave protiv kompanije ArcelorMittal i odgovornih zaposlenika zbog zagađenja okoliša. Zenička kompanija zagađuje zrak, tlo i vodu od 2008. godine, kad je pokrenuta integralna proizvodnja. Iako je broj dana s prekoračenjem dozvoljenih koncentracija opasnog sumpor dioksida (SO2) u zraku narastao alarmantnih 84 puta, organi vlasti nisu reagovali. Eko Forum Zenica je zato podnio krivičnu prijavu protiv bivše ministrice Đurić Branke i direktora inspekcije Tirak Ibrahima. Iako je stanje okoliša u pojedinim dijelovima BiH zabrinjavajuće loše, do sada niko nije krivično odgovarao za onečišćenje okoliša i s tim povezana krivična djela, definisana domaćim zakonima.

Pogoni kompanije ArcelorMittal rade bez okolinskih dozvola i bez kontrole. Pokušali smo učestvovati u postupku obnove dozvola, ali naše sugestije su odbačene, a dozvole za ostale pogone se pripremaju bez učešća javnosti. Potrošili smo osam mjeseci na prikupljanje dokaza, analizu primjenjivog zakonodavstva i konsultacije s pravnicima iz BiH i Češke Republike. Kako su organi vlasti zanemarili svoje obaveze u zaštiti okoliša, mi smo čvrsto uvjereni da su i oni odgovorni.

ArcelorMittal i njihovi generalni direktori u Zenici Palavathu Krishnan Nair Biju i Mukund Vyankatesh Kulkarni dobili su prijavu za krivično djelo onečišćenja okoliša. Bivša Federalna ministrica okoliša i turizma Branka Đurić i Ibrahim Tirak, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, suočiće se s krivičnom prijavom za nesavjestan rad u službi. Obje prijave su predate danas, na sedmu godišnjicu ratifikacije Aarhuške konvencije.

Bosna i Hercegovina je 15.9.2008. ratifikovala Aarhušku konvenciju (koju često zovu “Konvencija o demokratiji zaštite okoliša”). To je međunarodni ugovor koji povezuje zaštitu okoliša s ljudskim pravima. Suština Konvencije se može opisati jednom rečenicom: “Svaka osoba ima pravo da bude informisana, da bude uključena u donošenje odluka i da ima pristup pravosuđu u pitanjima okoliša”. Konvencija se zasniva na tri stuba, odnosno pruža tri fundamentalna prava građanima i nevladinim organizacijama: 1. Pristup informacijama, 2. Učešće javnosti u procesu donošenja odluka i 3. Pristup pravosuđu.

Nakon podnošenja ovih krivičnih prijava, Eko forum će nastaviti sa praćenjem i obavještavanjem javnosti svih postupaka u ovom slučaju, nastaviti sa prikupljanjem dodatnih dokaza i informacija koje  će pomoći da se ovi procesi što brže i  kvalitetnije realizuju, te pripremati krivične prijave i parnice protiv svih za koje utvrdimo da su odgovorni.

Vršićemo stalni pritisak na nadležne organe vlasti kako bi se konačno unaprijedila primjena zakona u oblasti zaštite okoliša i kako bi Zenica imala industriju koja proizvodi, zapošljava i plaća poreze, a pri tome poštuje propise i zakone Bosne i Hercegovine, tako što investira u zaštitu okoliša i na vrijeme realizuje projekte iz okolinskih dozvola.

Od medija očekujemo da o ovome objektivno informišu javnost, a od građana Zenice tražimo da nam dostave sve eventualne dokaze koji bi mogli pomoći u rješavanju ovih postupaka, da svjedoče u istrazi i da tako ostvaruju svoja prava koja im garantuju Aarhuška konvencija i zakoni BiH.

15. septembar je i Međunarodni dan demokratije, čija je tema ove godine “Prostor za civilno društvo.” Znak uspješne i stabilne demokratije je prisustvo jakog i slobodno djelujućeg civilnog društva, koje radi zajedno s vladom na zajedničkim ciljevima za bolju budućnost, a istovremeno, te pomaže vladi da bude odgovorna. Generalni sekretar UN Ban Ki-moon je tim povodom rekao: Civilno društvo je kiseonik demokratije. Civilno društvo djeluje kao katalizator društvenog napretka i ekonomskog rasta. Ono igra ključnu ulogu u održavanju vlada odgovornim, a pomaže predstavljaju različitih interesa stanovništva, uključujući i najugroženije skupine.

Detalji o krivičnim prijavama:

Udruženje građana “Eko forum” Zenica, kao organizacija koja se bavi zaštitom okoliša, na osnovu članova 229. i 230.  Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine podnosi Krivične prijave:

 1. Protiv Društva ArcelorMittal d.o.o. Zenica (AMZ), Palavathu Krishnan Nair Biju i Mukund Vyankatesh Kulkarni, kao zaposlenika i odgovornih lica, jer postoji osnovana sumnja da su, za račun i u korist AMZ uz propust rukovodećih i nadzornih organa AMZ da izvrše dužni nadzor nad zakonitošću rada u smislu člana 128. Krivičnog zakona FBiH, postupali suprotno odredbama KZ-a FBiH i Zakona o zaštiti okoliša FBiH.
  Nizom radnji, koje su u Krivičnoj prijavi detaljno opisane i obrazložene su AMZ, Palavathu Krishnan Nair Biju i Mukund Vyankatesh Kulkarni, kao zaposlenici i odgovorna lica, počinili krivično djelo Onečišćenje okoliša iz člana 303., stav 1. i 2. KZ-a FBiH u vezi sa članom 128. KZ-a FBiH i članovima 13., 14., 15. i 109. Zakona o zaštiti okoliša FBiH i krivično djelo Onečišćenje okoliša iz člana 303., stav 1. i 2. KZ-a FBiH u vezi sa članom 128. KZ-a FBiH i članom 68. Zakona o zaštiti okoliša.
  Kantonalnom tužilaštvu ZDK predlažemo donese naredbu o provođenju istrage i provede detaljnu istragu po ovoj krivičnoj prijavi protiv društva „ArcelorMittal“ d.o.o. Zenica, Palavathu Krishnan Nair Biju i Mukund Vyankatesh Kulkarni kao zaposlenika i odgovornih lica u društvu AMZ, te da podigne i zastupa optužnicu protiv njih.
 2. Protiv Đurić Branke, bivše ministrice Federalnog ministarstva okoliša i Turizma; i Tirak Ibrahima, direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao službenih osoba u FBiH, jer postoji osnovana sumnja da su u periodu od aprila 2011. do aprila 2015. godine, odnosno u periodu od 2009. godine do danas, postupali suprotno odredbama Krivičnog zakona FBiH i Zakona o zaštiti okoliša FBiH.
  Propuštajući vršiti dužnost nadzora nad stanjem okoliša, zagađenosti zraka, vode i tla u gradu Zenica i okolnim mjestima, postupajući suprotno općoj dužnosti postizanja standarda kvaliteta okoliša i efikasne zaštite okoliša, te propuštajući vršiti dužnost nadzora nad ispunjenjem uslova iz okolinskih dozvola, počinili su krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 387., stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ-a FBiH u vezi sa članovima 40., 66. i 67. Zakona o zaštiti okoliša FBiH, odnosno u vezi sa članovima 20. i 21. Zakona o inspekcijama FBiH i članovima 90. i 92. Zakona o zaštiti okoliša FBiH.
  Od Tužilaštva Sarajevskog kantona tražimo da provede detaljnu istragu po ovoj krivičnoj prijavi protiv Đurić Branke, kao ministrice FMOiT i službene osobe u FBiH u periodu od aprila 2011. do aprila 2015. godine i Tirak Ibrahima kao direktora Federalne uprave i službene osobe u FBiH u periodu od 2009. godine pa do danas; te da podigne i zastupa optužnicu protiv ovih osoba.

Hronologija slučaja:

 • 2008. godine pokrenuta je integralna proizvodnja u privatiziranoj željezari u Zenici, nakon čega dolazi do stalnog povećanja zagađenja zraka, tla i vode, koje se nije zaustavilo do danas.
 • 2009. godine osnovan Eko forum, upozoravamo na problem, učestvujemo u javnim raspravama i šaljemo apele nadležnima da se stvarno primjenjuju propisi za zaštitu okoliša. Bez uspjeha.
 • Tokom 2009. i 2010. godine su izdate okolišne dozvole za 11 pogona kompanije ArcelorMittal Zenica i od tada je postojao pravni okvir za sankcionisanje zagađenja, koji se slabo koristio.
 • Od 2009. do 2012. godine Eko forum je radio na traženju informacija o stanju okoliša koje su bile skrivene od očiju javnosti, ali bez uspjeha. Nezadovoljstvo je kulminiralo u decembru 2012. kad su hiljade ljudi na ulicama zahtijevale poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Tek nakon toga, počeli smo dobijati odgovore na naša pisma i zvanične informacije o stanju okoliša. Te godine su koncentracije SO2 prekoračile dozvoljenu granicu 65 puta.
 • 2013. godine smo dobili sistem za monitoring kvaliteta zraka, koji je pokazao zvanične podatke o onome što smo do tada samo slutili – gledajući šta dišemo, počelo je s proglašavanjem epizoda uzbune i provođenjem interventnih mjera. Počeli su s realizacijom projekti u ArcelorMittalu koji su trebali biti okončani još 2011. godine. Eko forum je organizovao okrugle stolove, radionice i sastanke kako bi se situacija popravila. Te godine su koncentracije SO2 prekoračile dozvoljenu granicu “samo” 58 puta.
 • Uz podršku Češke Republike, 2014. godine smo uspostavili Aarhus centar u Zenici, u kojem su građani mogli dobiti informacije, ali i prijavljivati sve slučajeve onečišćenja okoliša. Te godine su koncentracije SO2 prekoračile dozvoljenu granicu 84 puta (252 dana sa SO2 iznad dozvoljene granice, koja se smije prekoračiti 3 dana u godini). Eko forum je organizovao peticiju s pitanjem “da li građani podržavaju pokretanje tužbi protiv odgovornih za zagađenje okoliša”. Nakon pozitivnog odgovora, počeli smo pripreme za podizanje tužbi.
 • Prvih osam mjeseci 2015. godine potrošili smo na prikupljanje i sistematiziranje dokaza, analizu primjenjivog zakonodavstva, pisanje krivičnih prijava i konsultacije s pravnicima iz BiH i Češke Republike. Kako su okolinske dozvole za neke pogone ArcelorMittala istekle, pokušali smo učestvovati u postupku obnove dozvola. Naše primjedbe i sugestije nisu uvrštene u konačni tekst obnovljene dozvole za čeličanu, a dozvole za ostale pogone se pripremaju bez učešća javnosti. Pogoni kompanije ArcelorMittal rade bez okolinskih dozvola i bez kontrole. Pomogli smo građanima najugroženijih mjesnih zajednica da organizuju protestni skup i da podnesu krivične prijave protiv nn lica. Na dan ratifikacije Aarhuške konvencije od strane BiH i na Međunarodni dan demokratije, 15. septembar, podnijeli smo krivične prijave protiv onih za koje smo prikupili dokaze da su krivi za katastrofalno stanje okoliša u Zenici.

Za ekološki održivu Zenicu,
Eko forum Zenica


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *