Okrugli sto o okolišnim dozvolama za ArcelorMittal Zenica

Published by Eko Forum on

Okolišne dozvole za 5 pogona kompanije ArcelorMittal Zenica ističu u novembru/decembru 2014. godine. S obzirom da aktivnosti planirane ovim dozvolama nisu u potpunosti realizovane, a do kraja 2014. bi trebale biti izdate nove okolišne dozvole, Eko forum je izvršio nezavisnu analizu realizacije tih mjera, na osnovu dostupnih podataka. S ciljem kvalitetnije analize, organizovan je Okrugli sto na temu “Okolišne dozvole ArcelorMittal Zenica 2009-2014”, u četvrtak, 26. juna 2014 od 12:00 do 15:30 sati sati, u prostorijama Eko foruma u Zenici. Na okrugli sto su pozvani i na njemu su učestvovali aktivisti Eko foruma, predstavnici ArcelorMittal Zenica, Općine Zenica, Ministarstva za turizam i okoliš FBiH, Vlade ZDK i Uprave za inspekcijske poslove FBiH.
Diskusija na Okruglom stolu je uglavnom bila konstruktivna i svi učesnici su imali priliku da iznesu svoje stavove i daju svoje viđenje problema.
Monitoring kvaliteta zraka
Prve teme na Okruglom stolu bile su usmjerene na probleme koje su u nadležnosti Općine Zenica. Sredstvima iz Fonda za okoliš FBiH i sredstvima iz budžeta Općine izvršena je nabavka i instaliranje monitoring sistema od tri fiksne mjerne stanice, displeja na tri lokacije u gradu i web stranice monitoring.zenica.ba koji zajedno omogućuju praćenje kvaliteta zraka u gradu u stvarnom vremenu. Prva praktična upotreba tog sistema je bila u decembru 2013, kad je zahvaljujući rezultatima mjerenja proglašena epizoda uzbune, nakon koje su poduzimanjem mjera iz interventnog plana koncentracije polutanata brzo smanjene uprkos nepovoljnoj meteorološkoj situaciji. Time je ovaj sistem opravdao svoje postojanje, ali građani ne mogu biti zadovoljni radom ovog sistema.
Iz Općine Zenica smo dobili informaciju da još nije izvršen tehnički prijem mjernih stanica, tako da se rezultati mjerenja trebaju uzeti s određenom rezervom. Ugovor o održavanju sistema je potpisan s isporučiocem opreme (firma DvokutPro d.o.o. Sarajevo) na period do maja 2015. godine, kada se očekuje da Metalurški institut “Kemal Kapetanović” preuzme te poslove. Do tad bi trebalo biti završeno opremanje i akreditacija Centra za monitoring kvaliteta zraka ZDK, za šta su već obezbijeđena finansijska sredstva iz budžeta ZDK.
Nakon primjedbi Eko foruma na broj i razmještaj mjernih stanica (mjerne stanice na krovu zgrade umjesto u nivou saobraćajnice, te nedostatak mjerenja na desnoj obali rijeke Bosne – naselja Gračanica, Pehare, Vraca) zaključeno je da će Općina Eko forumu dostaviti kopiju Studije Politehničkog univerziteta iz Torina o izgradnji sistema za monitoring kvaliteta zraka u Zenici, na osnovu koje je izvršen izbor lokacija, kako bi se moglo kvalitetnije diskutovati o ovom problemu. Uspostavljanjem Centra na Metalurškom institutu riješit će se postojeći problemi s kalibracijom mjerne opreme, a u sistem će se uvezati i dvije mobilne mjerne stanice.
Okolišna dozvola za deponiju Rača
S obzirom da je okolišna dozvola za deponiju industrijskog otpada Rača bila izdata preduzeću MLM, koje više ne upravlja tim objektom, od Federalnog ministarstva smo dobili informaciju da je okolišna dozvola izdata 8.12.2011 vezana za lokaciju a ne za operatera. To znači da je preduzeće Sahva d.o.o. Zenica s preuzimanjem prava na korištenje i upravljanje deponijom Rača preuzelo i pripadajuću okolišnu dozvolu. Za sve eventualne probleme s tom deponijom odgovorna je firma Sahva d.o.o. kao nosilac okolišne dozvole.
Razdvajanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda
Vodnom dozvolom za ArcelorMittal predviđeno je da ta kompanija, u saradnji s Općinom Zenica, izvrši razdvajanje kolektora otpadnih voda iz grada (koji prolazi kroz ArcelorMittal) od kolektora industrijskih otpadnih voda. Od predstavnika Općine smo dobili informaciju da je za rješavanje tog problema potrebno oko 70 miliona KM: 30 miliona za razdvajanje i 40 miliona za izgradnju postrojenja za tretman. Vodna dozvola ne predviđa u kojem omjeru će učestvovati ArcelorMital i Općina. Imajući u vidu razmjere štete od poplava iz maja 2014, skoro je nemoguće očekivati da će se taj projekat realizovati bez interventnih sredstava iz drugih izvora (EU, zainteresovane zemlje iz sliva Crnog Mora, donatorska sredstva). Ako se zna da cijelim tokom rijeke Bosne nema postrojenja za preradu otpadnih voda, ovaj problem će imati ogromne posljedice po kvalitet okoliša, posebno nakon izgradnje planiranih hidroelektrana na rijeci Bosni.
Kontinuirani monitoring emisija polutanata u zrak i vodu
U skladu sa okolišnim zakonima FBiH, ArcelorMittal vrši kontinuirani monitoring emisija na 6 dimnjaka i na svim ispustima otpadnih voda, kao i na ulazu gradskih otpadnih voda u zajednički kolektor. Na osnovu tih mjerenja, uplaćuje se naknada za zagađivanje zraka u skladu s pravilnikom o naknadama FBiH. Ne vrše se mjerenja niti se vrši procjena difuznih emisija kroz krovove i zidove postrojenja. Mjerenja emisija vrše operatori koji imaju akreditaciju BATA instituta za akreditovanje BiH. U BiH samo 3 operatora imaju akreditaciju za ta mjerenja i ArcelorMittal je za održavanje i umjeravanje sistema za kontinuirani monitoring emisija do 2014. godine angažovao firmu DvokutPro. Federalna inspekcija je, prema ranijim zahtjevima Eko foruma, kontrolisala da li se mjerenja vrše kontinuirano ili povremeno i na Okruglom stolu su federalni inspektori za vodoprivredu i za okoliš potvrdili da se mjerenja vrše kontinuirano i da ih vrše certificirane firme.
Eko forum je od Federalnog ministarstva ranije dobio podatke o rezultatima mjerenja emisija za 2011 i 2012 godinu, u kojima su uočene ogromne disproporcije u emisijama nekih polutanata. Naprimjer, emisije prašine (PM10) na Aglomeraciji su 2011. bile 66 tona, a naredne godine 1351 tona. Emisije prašine (PM10) na Koksari su 2011. bile 397 tona, a naredne godine 601 tona. ArcelorMittal tvrdi da to nije greška u mjerenju/izvještavanju, nego da je do povećanja emisija došlo zato što su elektrofilteri korišteni 2010/2011. godine prestali sa radom u 2012. i da još uvijek nisu sanirali te kvarove.
Na primjedbu Eko foruma da su emisije na Visokoj peći od 20 tona prašine u 2011 premale i da su efekti ugradnje sistema za otprašivanje u novembru 2013 simbolični (samo 4% ukupnih emisija prašine), ArcelorMittal je odgovorio da su prijavljene samo emisije na dimnjaku, a da difuzne emisije (koje je ovaj sistem eliminisao) nisu bile ni prijavljene u godišnjem izvještaju o emisijama.
Rezultati monitoringa emisija za 2013. godinu su dostavljeni Federalnom ministarstvu u martu 2014.
Realizacija aktivnosti iz postojećih okolišnih dozvola ArcelorMittal Zenica
Federalno ministarstvo za okoliš i turizam je formiralo komisiju za izradu izvještaja o realizaciji pojedinih projekata iz plana aktivnosti na osnovu kojeg su izdate okolišne dozvole za pogone ArcelorMittal Zenica. Taj izvještaj je trebao biti završen u maju 2013, ali je završen tek krajem 2013. godine, a služit će kao podloga za izradu novih okolišnih dozvola. Od predviđenih 200 mjera, realizovano je 186, ali 14 nerealizovanih po troškovima i složenosti daleko nadmašuje realizovane mjere. Najskuplji i najsloženiji projekti su još u fazi realizacije.
Najvidljiviji zagađivač prašinom u Zenici, pogon Aglomeracije, bi trebao polovinom jula smanjiti emisije s jedne aglomašine, a projekat rekonstrukcije elektrofiltera na ostalim aglomašinama bi trebao biti završen polovinom 2015, kad se očekuje rekonstrukcija kompletnog elektro filtera.
Jedan od najvećih izvora sumpordioksida i prašine je pogon Energetika, čiji se kotlovi koriste i za grijanje grada. ArcelorMittal namjerava 2016/2017 jedan kotao na ugalj zamijeniti kotlom na gas (kombinacija zemnog gasa, visokopećnog i koksnog gasa), i novi kotao će koristiti samo za vlastite tehnološke potrebe. Drugi kotao na ugalj će se nakon toga koristiti samo za grijanje grada, ukoliko to bude potrebno. Mjera predviđena okolišnom dozvolom za ovaj pogon (supstitucija uglja zemnim gasom) se može zamijeniti mjerom “supstitucija uglja uvoznim ugljem s malim sadržajem sumpora”, ali se onda otvara pitanje plasmana uglja iz zeničkog rudnika. Općina Zenica razmatra mogućnost uvođenja mjere “supstitucije uglja drvetom” u kućnim ložištima, a trajnim rješenjem izvora toplote za grijanje grada smatra izgradnju termoelektrane na gas KTG.
Problem emisija kroz krov BOF čeličane ArcelorMittal planira riješiti tek početkom 2016. godine.
Predstavnici Federalnog ministarstva za okoliš i turizam su istakli da okolišne dozvole nisu dozvole za rad i da ih ne treba tako posmatrati. Ipak, Članom 92 Zakona o zaštiti okoliša ministarstvu je dato ovlaštenje da “u slučaju ponovljenog kršenja propisa ili u slučaju ozbiljne opasnosti po ljudsko zdravlje i okoliš koja se ne može riješiti drugim mjerama, inspektor zaštite okoliša će zatražiti od nadležnog ministarstva da poništi izdatu okolišnu dozvolu“. Iako su se već stekli uslovi za primjenu tog člana Zakona, inspekcija i ministarstvo do sad nisu koristili to ovlaštenje. U vršenju inspekcijskog pregleda inspektor je samostalan u granicama ovlasti propisanih zakonom i propisima na koji se odnosi inspekcijski nadzor. Predstavnici Eko foruma su još jednom istakli da nije rješenje zatvaranje fabrike, ali da se svi akteri moraju aktivnije uključiti u smanjenje utjecaja na okoliš, odnosno dosljednu primjenu odredbi Ugovora o dokapitalizaciji i okolišne legislative FBiH, u skladu sa sličnom praksom iz Evropske Unije.
Registar zagađivača FBiH i katastar zagađivača ZDK
Federalno ministarstvo za okoliš i turizam je 2012. godine pokrenulo aktivnosti na izradi registra zagađivača za koje je ovo ministarstvo izdalo okolišne dozvole. Registar nije dostupan javnosti na web stranici ministarstva, ali se podaci mogu dobiti na upit. U toku je izbor operatera kojem će ministarstvo povjeriti poslove vođenja ovog registra.
Predstavnici ministarstva su istakli kako je otežavajuća okolnost za uspostavu registra zagađivača administrativni ustroj BiH, jer u Republici Srpskoj ne žele usvojiti podzakonske akte kao što su pravilnici o upravljanju otpadnim uljima, o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima… itd. Ti se pravilnici, po riječima ministarstva, ne mogu usvojiti po entitetima, nego moraju biti jedinstveni na nivou cijele BiH, jer obuhvataju zrak, otpad i vode. Eko forum smatra da nema smetnje za donošenje pravilnika na nivou FBiH, jer su i svi ostali podzakonski akti iz ove oblasti usvojeni bez RS-a. Registri i pravilnici se mogu donijeti na nivou FBiH, a da se u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji, kad postanemo obavezni da šaljemo podatke u evropski PRTR registar, međusobno usklade pravilnici i registri FBiH i RS.
Zeničko-dobojski kanton je početkom 2014. godine usvojio zakon o prenošenju dijela ovlasti iz oblasti okoliša na Metalurški institut “Kemal Kapetanović”, jer nadležno kantonalno ministarstvo nema kapaciteta za vršenje tih poslova. Jedna od ovlasti se odnosi i na uspostavljanje katastra zagađivača ZDK. S obzirom da je od usvajanja zakona proteklo tek 6 mjeseci, dosad su na institutu samo vođene aktivnosti na uspostavljanju Centra za monitoring kvaliteta zraka. Osim pomenutog zakona, ne postoji akcioni plan niti detaljan opis aktivnosti koje bi institut trebao provoditi realizacijom tog zakona. Zakonom nisu precizno definisane ovlasti koje se prenose i zato je potreban ovakav dokument.Integralna okolišna dozvola
Federalno ministarstvo za okoliš i turizam je pripremilo nacrt novog Zakona o zaštiti okoliša FBiH, kojim je predviđeno izdavanje integralne dozvole. Osim što je u tu dozvolu zaista integrisana i vodna i urbanistička saglasnost, kako se to zahtijeva prilagođavanjem BiH zakonodavstva zakonodavstvu EU, predviđeno je da integralna dozvola obuhvata i više pogona i postrojenja. Na taj način bi se za ArcelorMittal izdala samo jedna, integralna (tačnije, kolektivna) okolišna dozvola. Eko forum smatra da taj pristup nije prihvatljiv i nastojaće da se ta odredba zakona promijeni prije usvajanja.
Predstavnici Federalnog ministarstva su izjavili da se kod izdavanja nove okolišne dozvole neće provoditi javna rasprava. Eko forum će insistirati da ipak bude uključen u postupak izdavanja te dozvole. S obzirom da 5 okolišnih dozvola ističe u novembru/decembru 2014, a preostale 3 u novembru 2015, ministarstvo je najavilo da će se zajednička dozvola vjerovatno izdati polovinom 2015. godine, do kad se očekuje i usvajanje novog Zakona o zaštiti okoliša.
Inspekcijski pregledi
Federalna uprava za inspekcijske poslove je uspostavljena 2007. godine. Od 1.1.2013. imenovan je i federalni inspektor za okoliš sa sjedištem u Zenici kako bi se efikasnije vršili inspekcijski nadzori u kompaniji ArcelorMittal. Federalni inspektori za okoliš i vodoprivredu su obavili veliki broj inspekcijskih pregleda i utvrdili su niz nepravilnosti, ali koje su nakon upozorenja inspekcije otklonjeni, i to je razlog što je u 2013. godini naplaćeno samo 4.500 KM prekršajnih naloga. Federalna inspekcija za vodoprivredu je u 2013. godini izdala upravne mjere, rješenje u kojim je naredila plaćanje posebne vodne naknade u iznosu od 317.898,78 KM pored redovnog plaćanja ovih obaveza. Opterećenje tehnološke otpadne vode iz kompanije ArcelorMittal je smanjeno za četiri puta, čime je inspekcija konstatovala da je uvođenjem CO2 u taložne bazene šljake i pepela i kontinuiranim monitoringom otpadnih voda značajno povećan kvalitet ispuštene tehnološke vode, odnosno smanjeno zagađenje. U 2013. godini nije bilo incidenata nekontrolisanog ispuštanja otpadnih voda iz ispusta Arcelor Mittala.
Eko forum je u više navrata i ranije zahtijevao da se vrše inspekcijski nadzori i izvan radnog vremena, da se propisuju rigoroznije kazne, te da se podnose i krivične prijave, ali inspekcija to do sad nije radila. Inspektori su dužni za nezakonito postupanje propisivati upravne mjere i kaznene mjere. Visinu kaznenih odredbi procjenjuju inspektori u skladu sa zakonskim odredbama. Krivične prijave može podnijeti samo tužilac, na osnovu izvještaja inspektora o počinjenom krivičnom djelu i na osnovu dokaza koje predoči inspektor.
Eko forum smatra da nije posao inspekcije da vodi socijalnu politiku i da treba da se u svojim aktivnostima rukovodi samo utvrđenim činjenicama i stanjem na terenu. Problem zapošljavanja i ekonomske utjecaje poslovanja prljave industrije treba da rješavaju druge institucije koje su za to nadležne, a inspekcija treba samo da kontroliše primjenu propisa.

Okrugli sto

Zaključci
Na osnovu diskusije, učesnici Okruglog stola su saglasni da se objave sljedeći zaključci:

  • Općina Zenica će dostaviti Eko forumu kopiju Studije Politehničkog univerziteta iz Torina o izgradnji sistema za monitoring kvaliteta zraka u Zenici, kako bi se na osnovu toga moglo diskutovati o položaju mjernih stanica
  • Umjesto nabavke skupih mjernih sistema za praćenje velikog broja polutanata, sistem bi trebalo dopuniti s više malih mjernih stanica tipa “Air Quality Egg” za praćenje najkritičnijih polutanata (SO2 i PM10). Općina Zenica će u saradnji s drugim institucijama procijeniti opravdanost ovakvog prijedloga.
  • Zeničko-dobojski kanton će sa Metalurškim institutom “Kemal Kapetanović” izraditi akcioni plan za sprovođenje zakona o prenošenju dijela ovlasti iz oblasti ekologije, koji će obavezno uključivati hitnu izradu katastra zagađivača ZDK.
  • Federalno ministarstvo za okoliš i turizam će Eko forumu dostaviti kopiju Izvještaja o realizaciji pojedinih projekata iz plana aktivnosti na osnovu kojeg su izdate okolišne dozvole za pogone ArcelorMittal Zenica.
  • Federalno ministarstvo za okoliš i turizam će svakih 6 mjeseci javno objaviti rezultate praćenja realizacije mjera iz plana aktivnosti
  • Federalno ministarstvo za okoliš i turizam će Eko forumu dostaviti podatke o rezultatima mjerenja emisija polutanata i obimu proizvodnje ArcelorMittal Zenica za 2013. godinu.
  • Federalno ministarstvo za okoliš i turizam će omogućiti Eko forumu uvid u dokumentaciju kod izdavanja novih okolišnih dozvola za ArcelorMittal Zenica u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša FBiH.
  • Federalna uprava za inspekcijske poslove će dosljedno provoditi inspekcijske nadzore u skladu sa propisima FBiH, bez obzira na socijalno-ekonomske posljedice izrečenih mjera jer samo na taj način može ubrzati realizaciju mjera iz okolišnih dozvola.
  • Federalna uprava za inspekcijske poslove će bez odlaganja tužilaštvu podnijeti izvještaj o svakom krivičnom djelu zagađenja okoliša i uz izvještaj priložiti odgovarajuće dokaze. Na rad inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora ne smije niko utjecati, niti smije spriječiti inspektora da izvrši nadzor i odredi upravne mjere koje u određenoj situaciji mora poduzeti.
Okrugli sto


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *