Građanski monitoring realizacije KEAP ZDK

Trajanje projekta 01.01.2020 – 31.12.2020
Izvori finansiranja Grant podrška u okviru projekta
“Eko BiH”, finansiranog sredstvima Evropske unije, ugovor br. 2018/400-876.
Partneri na projektu Centar za životnu sredinu Banja Luka
Budžet projektaUkupni budžet: 15.424 KM
Sredstva za Eko forum Zenica: 13.834 KM
Saradnici na projektuZlatan Alibegović, koordinator
Igda Lemeš, administrativni asistent (do 31.5.2020)
Hadžera Arnaut, administrativni asistent (od 1.6.2020)
Samir Lemeš, konsultant
Cilj projektaOpšti cilj: Omogućiti i ojačati aktivno učešće javnosti u monitoringu dosadašnje realizacije Kantonalnog Ekološkog Akcionog Plana (KEAP) Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) za period 2017-2025

Opšti cilj će se postići kroz specifične ciljeve:
1. Analizom utvrditi stepen i uspješnost realizacije KEAP-a ZDK za period od 04/2017 do 04/2020
2. Identifikovati i uspostaviti mehanizme za unapređenje saradnje civilnog društva i organa vlasti
Glavne aktivnosti projekta1.1. Identifikovanje i obuka OCD u ZDK i uspostavljanje tima za prikupljanje relevantnih podataka za analizu realizacije KEAP ZDK
1.2. Analiza prikupljenih podataka i izrada alternativnog izvještaja o realizaciji KEAP ZDK
2.1. Javno prezentovanje alternativnog izvještaja Vladi i/ili Skupštini ZDK i prijedloga modela za javni monitoring realizacije KEAP-a ZDK
2.2. Organizovanje radnog sastanaka izabranog mehanizma međusektorske saradnje

Izvještaj o realizaciji projekta >>