Eko hub Zenica

Trajanje projekta01.06.2020 – 31.07.2022
Izvori finansiranjaGrant TN_EH01/36 za Eko Hubove u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansira Vlada Švedske
Partneri na projektuCentar za promociju civilnog društva
Budžet projekta60.000 KM
Saradnici na projektuIgda Lemeš, koordinatorica
Merim Berberović, administrativni asistent
Ciljevi projektaOpšti cilj projekta: Uspostaviti i održavati funkcionalnu lokalnu mrežu partnera koja djeluje na zaštiti okoliša.

Specifični ciljevi:
1. Uspostaviti i formalizirati  saradnju s drugim organizacijama civilnog društva na području ZDK koje se bave zaštitom okoliša
2. Osposobiti i osnažiti OCD u ZDK da trajno djeluju na zaštiti okoliša
3. Pružiti podršku školama u procesu unapređenja svog rada u oblasti zaštite okoliša
4. Učiniti dostupnima informacije o nadležnostima i ovlaštenjima svih institucija odgovornih za zaštitu okoliša za OCD, medije, nastavnice, učenike i generalnu javnost u ZDK
5. Povećati odgovornost institucija za zaštitu okoliša i kompanija koje djeluju na području ZDK
Očekivani rezultati 1. Civilno društvo, lokalni mediji i škole međusobno sarađuju i razmjenjuju informacije o okolišu i poduzimaju aktivnosti na unapređenju okoliša.

2. Institucije za zaštitu okoliša vrše svoje funkcije u skladu s nadležnostima i realizuju usvojene planove, a kompanije u ZDK su posvećene sopstvenom unapređenju u oblasti društvene odgovornosti i zaštite okoliša

3. OCD, mediji, nastavnici i učenici u školama u ZDK dobro poznaju nadležnosti institucija za zaštitu okoliša, prate i utiču na njihov rad.
Opis projektaS obzirom da je zaštita okoliša podijeljena nadležnost između Federacije i kantona, te da neke nadležnosti imaju i lokalne zajednice, najčešće se za svaki problem prebacuje odgovornost umjesto da se traži rješenje. Građani nisu dovoljno informisani ko je nadležan za koji problem, pa se prvo obraćaju nevladinim organizacijama da se smanji zagađenje, kazne neodgovorni zagađivači, pokrenu administrativni postupci, kao da su nevladine organizacije institucije vlasti. Ovim projektom želimo stvoriti partnerstvo s drugim nevladinim organizacijama na području kantona, kako bi se građani educirali i upoznali s nadležnostima institucija, mediji o zaštiti okoliša izvještavali precizno i objektivno, a kompanije i institucije pokazale društvenu odgovornost. Želimo uspostaviti mrežu OCD koja će djelovati u saradnji s drugim Eko hubovima i njihovim partnerima, da bi se ostvarili ciljevi projekta “Misli o prirodi!”.
Izvještaj revizije učinka aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji BiH na smanjenju zagađenosti zraka (http://www.vrifbih.ba/javni-izvj/Report.aspx?id=9602) koji je u decembru 2019. objavio Ured za reviziju institucija u FBiH pokazao je da “nadležne institucije nisu bile efikasne u provođenju aktivnosti na smanjenju zagađenosti zraka. Nedostaci postojećeg regulatornog okvira, neadekvatno praćenje kvaliteta zraka, nezadovoljavajuće planiranje i realizacija mjera zaštite zraka, kao i neodgovarajući nadzor nad zagađivačima zraka, ukazuju na to da postoji značajan prostor za unapređenje aktivnosti nadležnih institucija na smanjenju zagađenosti zraka. Ured za reviziju ističe da kvalitet zraka zavisi od aktivnosti institucija i različitih resora, kao što su saobraćaj, prostorno uređenje, građenje, industrija i dr., te da je za rješavanje dugogodišnjeg problema zagađenosti zraka neophodno koordinirano djelovanje odgovornih institucija svih nivoa vlasti.” Sličan zaključak, prema nama dostupnim informacijama, mogao bi se donijeti i za druge aspekte zaštite okoliša, kao što su voda, tlo, buka i otpad. Namjeravamo da ovim projektom doprinesemo promjeni takvog stanja, tako što ćemo kroz zajedničko, umreženo djelovanje više OCD vršiti monitoring, zagovaranje i pritisak na institucije da rade svoj posao i da više rade na zaštiti okoliša.
Ciljna grupa ovog projekta su prvenstveno organizacije civilnog društva (OCD) i institucije vlasti u ZDK na kantonalnom i lokalnom nivou (ali i neke institucije na nivou Federacije i države BiH) koje se bave aktivnostima zaštite okoliša, a indirektni korisnici su škole koje se odluče na certificiranje Eko škola u okviru projekta “Misli o prirodi”, lokalni mediji, donosioci odluka u vezi zaštite okoliša, te kompanije koje iskažu interes da učestvuju u projektu i na taj način povećaju svoju društvenu odgovornost. S nekim od tih OCD, medija i škola smo već imali kontakte, pa čak i učestvovali u zajedničkim projektima.
Aktivnosti projektaAktivnost 1.1. Promocija certifikacijskog mehanizma
U saradnji sa CPCD i drugim Eko hubovima organizirat će se prezentacije projekta EKO ŠKOLE u školama koje se prijave na javni poziv.
Prezentacije u okviru promocije će realizovati koordinator projekta u saradnji s volonterima Eko foruma koji posjeduju tražena znanja i iskustva. Za kontakte i komunikaciju s volonterima bit će odgovoran administrativni asistent na projektu. Ova aktivnost će se realizirati tokom prva tri mjeseca trajanja projekta.

Aktivnost 1.2. Saradnja sa školama
Eko škole imat će podršku CPCD-a i Eko HUBova u razvijanju akcionih planova, kroz sastanke, različite edukacije, učiteljsku konferenciju, posjete, prezentacije, ogledne časove, logističku podršku i pomoć u razvoju kurikuluma za zaštitu okoliša.
Sve aktivnosti će realizovati koordinator projekta u saradnji s volonterima Eko foruma koji posjeduju tražena znanja i iskustva. Za kontakte i komunikaciju s volonterima bit će odgovoran administrativni asistent na projektu. Ove aktivnosti će se realizirati tokom cijelog trajanja projekta, osim u periodu ljetnog raspusta (juli-august).

Aktivnost 1.3. Edukacije za lokalne OCD
Iz zvaničnog registra udruženja u ZDK i ličnim kontaktima s organizacijama s kojima smo ranije sarađivali identifikovat će se organizacije u lokalnim zajednicama u ZDK koje se bave zaštitom okoliša. Izabrat će se one organizacije koje iskažu zainteresiranost da jačaju svoje kapacitete. Za ostvarenje specifičnog cilja 1 potpisat će se sporazumi o saradnji s tim organizacijama, kako bi se definirala međusobna prava i obaveze.
Predavanja će realizovati volonteri Eko foruma koji posjeduju tražena znanja i iskustva. Za kontakte i komunikaciju s volonterima bit će odgovoran administrativni asistent na projektu. Ova aktivnost će se realizirati 3 puta tokom trajanja projekta (jedanput godišnje).

Aktivnost 1.4. Edukacije za medije
Lokalni mediji već duže vrijeme prate sve aktivnosti Eko foruma, naši aktivisti često gostuju u emisijama na TV i na radiju, portali prenose naša saopštenja za javnost i informacije o našim aktivnostima. Kako bi se ta saradnja proširila i na druge OCD s kojima Eko HUB Zenica bude sarađivao, organizovat ćemo zajedničke radionice za medije u mjesecu oktobru, jer su obično medijski izvještaji češći tokom zimskih mjeseci. Na radionicama ćemo zainteresirane novinare dodatno upoznati sa načinima prenošenja informacija o zaštiti okoliša, ostvariti kontakte s drugim OCD, kako bi se uspostavila bolja komunikacija na relaciji OCD – mediji – javnost.
Radionice će realizovati koordinator projekta u saradnji s volonterima Eko foruma i partnerskih OCD. Za kontakte i komunikaciju s volonterima bit će odgovoran administrativni asistent na projektu. Ova aktivnost će se realizirati 2 puta tokom trajanja projekta (jedanput godišnje, u oktobru).

Aktivnost 1.5. Lokalne inicijative
Koristeći iskustva iz dosadašnjih aktivnosti Eko foruma, zajedno s partnerskim OCD Eko hub Zenica će pokrenuti više lokalnih inicijativa. Svaka OCD imala bi barem po 1 lokalnu inicijativu godišnje, tako da bi tokom trajanja projekta bilo pokrenuto najmanje 15 inicijativa: 3 godine x (4 OCD + 1 Eko hub). Kako bi se osiguralo da Eko hub može pružati podršku svim partnerskim OCD, inicijative će biti vremenski raspoređene tako da se svaki drugi mjesec realizuje po jedna inicijativa. O vrsti i sadržaju inicijativa odlučivat će se zajednički na koordinacijskim sastancima partnerskih OCD, u zavisnosti od problema koje uoče OCD u lokalnim zajednicama. Primjeri inicijativa su:
–        Automatska promjena boja dekorativne LED rasvjete na pješačkim mostovima u skladu s indeksom kvalitete zraka
–        Obuka za kompostiranje organskog otpada u ruralnim sredinama
–        Proizvodnja prečistača zraka za zatvorene prostorije u fabrici Mann-Hummel Tešanj
–        Obuka nezaposlenih osoba s biroa za obavljanje dimnjačarske djelatnosti
–        Kampanja za subvencioniranje nabavke kvalitetnijih kućnih ložišta
–        Kampanja za proizvodnju ili nabavku dvokomornih kanti za kućni otpad kako bi se omogućilo odvajanje reciklažnog otpada u domaćinstvima
–        Kampanje zagovaranja za subvencioniranje utopljavanja individualnih stambenih objekata iz budžeta općina i gradova
–        Kampanje pošumljavanja
–        Organizovanje javnih rasprava od strane OCD o dokumentima koji se tiču zaštite okoliša, prostornog planiranja i zaštite prirode
–        Inicijative za uspostavljanje zaštićenih područja, parkova prirode i sl.
–        Kontrola objavljenih podataka u registru zagađivača u ZDK
–        Ostale lokalne incijative specifične za lokalne sredine (rješavanje zagađenosti zraka H2S u Visokom, zbrinjavanje animalnog otpada i otpadnih voda u Tešnju, reciklaža industrisjkog otpada u Zenici itd).
Inicijative će realizovati volonteri Eko foruma i partnerskih OCD. Za kontakte i komunikaciju s volonterima bit će odgovoran administrativni asistent na projektu. Ova aktivnost će se realizirati 15 puta tokom trajanja projekta (svaki drugi mjesec, a po potrebi i češće).

Aktivnost 1.6.  Obilježavanje eko datuma
Eko hub i partnerske OCD će prigodnim aktivnostima (javne tribine, projekcije filmova, saopštenja za medije, press konferencije, učešće u TV i radio emisijama i sl.) obilježiti nekoliko značajnih datuma. Obavezno će se obilježiti 22.4. Dan planete Zemlje i 5.6. Svjetski dan zaštite okoliša, a poželjno bi bilo da se obilježe i drugi datumi: 5.3. Dan energetske efikasnosti, 21.3. Svjetski dan šuma, 22.3. Svjetski dan voda, 22.9. Evropski dan bez automobila, 25.9. Svjetski dan rijeka, 4.11. Dan klimatskih promjena, 11.12. Dan planina.
Aktivnost će se realizirati jednodnevnim aktivnostima, svake godine, tokom cijelog trajanja projekta.

Aktivnost 2.1. Saradnja s kompanijama
Eko hub i partnerske OCD će ostvariti kontakt s najmanje jednom kompanijom iz lokalne zajednice. Kod izbora kompanije vodiće se računa da to bude ili neki od značajnijih zagađivača; ili komunalno preduzeće koje se bavi djelatnostima održavanja zelenih površina, odvoza otpada, vodosnabdijevanja, centralnog grijanja, i sličnih aktivnosti koje mogu smanjiti utjecaj na okoliš; ili kompanije koje bi mogle proizvoditi proizvode za smanjenje zagađenosti ili ublažavanje posljedica zagađenosti zraka, vode ili tla (proizvodnja filtera, dvokomornih kanti za otpatke, proizvodnja i/ili ugradnja izolacionih materijala i sl.). Taj kontakt će biti sastavni dio lokalne inicijative iz aktivnosti 1.5. a pristup, jačanje povjerenja, način ostvarivanja dijaloga i saradnje i praćenje efekata saradnje bit će pripremljen na zajedničkim radionicama partnerskih OCD. U ovoj aktivnosti će Eko forum podijeliti iskustva iz projekta koji smo realizovali s fondacijom PeaceNexus – Inkluzivni dijalog s biznisom.
Ova aktivnost će se realizirati dva puta godišnje (svakih 6 mjeseci).

Aktivnost 2.2. Podrška lokalnim OCD u saradnji s kompanijama i institucijama
Eko Hub će organizovati polugodišnje koordinacione sastanke gdje će se razmjenjivati informacije, iskustva, izazovi i ideje i planirati buduće aktivnosti. Učesnici projekta će sudjelovati u edukacijama organizovanim kroz projekat Misli o prirodi.
U okviru ove aktivnosti bit će uspostavljen kanal za komunikaciju OCD sa Eko hubom (telefon, e-mail, viber, skype,…) kako bi nam se partnerske OCD mogle obratiti s pitanjima u vezi nadležnosti institucija, načina komunikacije, pravima i obavezama kompanija i institucija, propisima i zakonima vezanim za zaštitu okoliša. Eko hub će pomoći OCD da (ako to nemaju) definišu svoje strateške smjernice, misiju i viziju, da urade SWOT analizu i tako ojačaju vlastite kapacitete.
Ova aktivnost će se realizirati dva puta tokom trajanja projekta.