Tematska sjednica Općinskog vijeća

Published by Eko Forum on

Ispunjen je prvi od 13 zahtjeva s naših protesta: Tematska sjednice Općinskog vijeća Zenica, 29.1.2013, sa jednom tačkom dnevnog reda, koja je trajala 7 sati. Na sjednici smo dobili i zvaničnu potvrdu da je stanje okoliša u Zenici sve gore, da ekološki projekti u ArcelorMittalu kasne i da skoro nijedna inicijativa koju je Vijeće uputilo višim nivoima vlasti (kanton, Federacija) još nije realizovana.

Nismo dobili Izvještaj o kvalitetu zraka za 2011. godinu (taj nepotpisani dokument jeste objavljen na web stranici Općine, ali ga Vijeće nije usvajalo). Nismo dobili informacije o zagađenosti vode, tla i biljaka, iako se navodno od 2011. godine vrše ispitivanja zagađenosti tla teškim metalima. Općina je na svojoj web stranici objavila sve ekološke odluke, zaključke i izvještaje koje je donijela od 2007. godine do danas, ali se te odluke ne provode. Provedene su samo odluke koje se tiču slanja pisama višim nivoima vlasti, ali nema povratne informnacije o sudbini tih pisama. Slanje pisama bez odgovora mi ne smatramo realizovanim odlukama.

Na sjednici smo saznali da vijećnici od Eko foruma očekuju “idejne projekte o provođenju vremena u zelenilu” i “uticaj na građane da koriste kante za smeće”, umjesto da alarmiramo javnost zbog zagađenja i kritikujemo nerad organa vlasti. Optužili su nas da obmanjujemo javnost i da nismo objektivni, a nisu pomenuli da informacije koje smo tražili nikad nismo dobili. Svaki broj, dijagram i dokument koji smo objavili iskopali smo teškom mukom jer se ti podaci vješto kriju. Za provođenje Arhuške konvencije koja garantuje učešće javnosti potrebno je da nadležni organi vlasti objave podatke o zagađenju, umjesto da ih kriju od javnosti i objave ih tek kad 10.000 ljudi protestuje na ulici.

Sindikat ArcelorMittal Zenica nas je prozvao “dežurnim dušebrižnicima koji se samo deklarativno bore za okoliš i koji žele zatvoriti željezaru”. Umjesto da se bori za prava radnika, sindikat se dodvorava menadžmentu kompanije pričom o milionima KM koji se izdvajaju za izradu elaborata, za plate, električnu energiju, prevoz, porez, doprinose,… Jedina cifra koju nismo čuli su podaci o profitu. Nas nijedna od tih cifara ne zanima, nas samo zanimaju rezultati provedenih projekata, kojih još uvijek nema, jer je zagađenje sve veće. Preispitivanje ili raskidanje Ugovora o dokapitalizaciji i krivična prijava za onečišćenje okoliša nisu usmjereni ka zatvaranju fabrike, nego ka njenom disciplinovanju, da je prisilimo da poštuje zakone ove države.

Umjesto rješavanja katastrofalnog stanja okoliša u Zenici, dobili smo priče o predratnom zagađenju kako bi se razblažio opravdani gnjev građana. Svi učesnici sjednice su dijagnosticirali da je stanje loše, ali nisu ponudili nijedno kvalitetno rješenje. Federalno ministarstvo nudi “rješenje” za smanjenje zagađenja u zimskoj sezoni tako da se razlika u cijeni goriva (zemni plin umjesto uglja) nadoknađuje iz takse koju plaćaju zagađivači. Tako bi novac umjesto u ekološke projekte otišao u Rusiju, od koje kupujemo zemni plin. To za nas nije prihvatljivo rješenje. Postoje i drugi načini da se problem grijanja Zenice riješi, ali se to pitanje sada svelo na politički rivalitet vladajućih partija. ArcelorMittal je ponovo istakao da im je grijanje grada teret, pa čak i da isplativost ekoloških investicija zavisi od opredjeljenja Zenice kako će se grijati ubuduće. Mi očekujemo da će naredna tematska sjednica Vijeća ponuditi kvalitetnija rješenja za grijanje grada, jer je to jedan od ključnih faktora zagađenja zraka u zimskom periodu.

Eko forum će istrajati u svojim zahtjevima i nastavićemo koristiti sva raspoloživa sredstva da ostvarimo svoj cilj – ekološki održivu Zenicu. Od općinskog vijeća i dalje zahtijevamo da konačno provedu svoje dosadašnje odluke:

 • Odluka Vijeća od 30.01.2008 nije provedena:
  Vijeće općine treba najmanje polugodišnje da razmatra stanje zaštite zraka i okoliša i prati realizaciju istog kao i obim i kvalitet poduzetih mjera s tim da naslov informacije ubuduće treba da glasi: “Informacija o stanju zagađenosti okoliša u Zenici, provedeni i realizirani planovi, postignuti rezultati”
 • Odluke Vijeća od 31.3.2010 nisu provedene:
  Općinska uprava na čelu sa Načelnikom Općine se obavezuje:
  – Da pokrene proceduru izrade Studije o uticaju na okoliš preostalih zagađivača (izuzev Arcelor Mittala), kao i izradu katastra svih zagađivača Zenici.
  Zadužuje se Radno predsjedništvo Vijeća Općine da svaka tri mjeseca organizira sastanke u istom sastavu kao na sastanku održanom 21.01.2010.godine na temu „Stanje ekologije na području općine Zenica”, a na kojima će se razmatrati realizacija zaključaka Vijeća, te o istim izvještavati Vijeće.
 • Odluke Vijeća od 29.4.2010 nisu provedene:
  Vijeće općine konstatuje da je Elaborat o zagađenosti zemljišta neorganskim i organskim polutantima na području općine Zenica prvi korak i polazna osnova za otvaranje procesa koji podrazumjevaju slijedeće aktivnosti:
  – da se kontinuirano nastavi istraživanje tla i ispitivanje koncentracije teških metala u biljkama i poljoprivrednim proizvodima za ljudsku upotrebu;
  – da se u što kraćem roku, na osnovu istraživanja i kontinuirane aktivnosti sačini Program dekontaminacije zemljišta i tačan termin-plan aktivnosti u ovoj oblasti;
  – da se kao sastavni dio Programa dekontaminacije uvrsti i Program poticaja u poljoprivrednu proizvodnju zavisno od kultura za koja istraživanja pokažu da su najbolja za dekontaminaciju tla;
  – da se nastavi sa izradom Plana ulaganja poljoprivrednog podsticaja kao dodatnu aktivnost vezano za kontinuiranu aktivnost dekontaminacije iz ove oblasti.
 • Odluka Vijeća od 15.3.2011 nije provedena:
  U periodu praćenja izvršavanja okolinskih dozvola, do konačnog izvršavanja istih, uvodi se praksa da Vijeće općine svakih šest mjeseci razmatra Informaciju o provedbi rokova po okolinskim dozvolama.
 • U 2012. godini Općinsko vijeće nije donijelo nijednu odluku koja se tiče zagađenja

Aktivnosti, odluke i izvještaji Općine Zenica u vezi sa ekologijom od 2007 do 2013. godine
(preuzeto sa www.zenica.ba):

200713.3.2007 Zaključak o usvajanju informacije o stanju zagađenosti zraka u Zenici30.10.2007 Zaključak o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana za općinu Zenica30.11.2007 Zaključak o usvajanju informacije o stanju zagađenosti zraka u Zenici
200830.1.2008 Zaključak o usvajanju informacije o stanju zagađenosti zraka u Zenici31.3.2008 Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava Fonda za ekologiju za 2007.godinu31.3.2008 PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA FONDA ZA EKOLOGIJU ZA 2008. GODINU15.4.2008 Zaključak o upućivanju u javnu raspravu Izvoda iz Plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za pogone i postrojenja Arcelor Mittal Steel Zenica5.6.2008 Zaključak o usvajanju Izvještaja br. 18/08- EKO o rezultatima kontinuiranih mjerenja zagađenosti zraka u Zenici u I kvartalu 2008.godine22.7.2008 Zaključak povodom razmatranja zaštite okoliša na području općine Zenica22.7.2008 Zaključak povodom razmatranja zaštite okoliša na području općine Zenica31.7.2008 SLUŽBENA ZABILJEŠKA sa sjednice Komisije za praćenje stanja zaštite okoliša5.8.2008 Izvještaj Komisije za praćenje stanja zaštite okoliša21.8.2008 Zaključak povodom razmatranja Izvještaja o realizaciji Zaključka Vijeća o zaštiti okoliša kod pokretanja integralne proizvodnje u Kompaniji Arcelor Mittal Zenica21.8.2008 Zaključak o zaštiti okoliša kod pokretanja integralne proizvodnje u Arcelor Mittal Zenica18.12.2008 Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju zagađenosti zraka u Zenici za period septembar, oktobar i novembar 2008.godine
200921.1.2009 Zaključak povodom razmatranja zaštite okoliša na području općine Zenica21.1.2009 Zaključak povodom razmatranja zaštite okoliša na području općine Zenica31.3.2009 Zaključak o usvanju Izvještaja o realizaciji zaključka Vijeća općine sa tematske sjednice od 21.01.2009.godine ( o provedenoj raspravi)29.4.2009 Zaključak o usvajanju Informacije o stanju zagađenosti zraka u Zenici u periodu I – III 2009. godine13.7.2009 Zaključak o utvrđivanju Nacrta Lokalnog akcionog plana za općinu Zenica (Draft verzija LEAP-a) i upućivanju na javnu raspravu30.9.2009 Zaključak o usvajanju Informacije o stanju kvaliteta okoliša u općini Zenica30.11.2009 Zaključak povodom razmatranja Informacije o aktivnostima i realizaciji zaključaka Vijeća u proteklom periodu vezanim za zaštitu okolišaInformacija o realizaciji svih zaključaka za 2008 i 2009 godinu
201021.1.2010 Zapisnik sa sastanka o ekologiji8.3.2010 Prijedlog zaključaka iz oblasti okoliša31.3.2010 Zaključak o zaštiti okoliša29.4.2010 Zaključak o usvajanju Elaborata o zagađenosti zemljišta neorganskim i organskim polutantima na području općine Zenica1.7.2010 Zapisnik sa 2 sastanka o ekologiji2.7.2010 Zaključak o usvajanju LEAPa30.8.2010 Realizacija zaključaka sa 17.sjednice vijeća općine od 31.03.2010.godine i prijedlog zaključaka sa 2. sastanka o ekologiji održanog 1.07.2010.godine
2011januar 2011 Informacija o aktivnostima i realizaciji zaključaka vijeća15.3.2011 Aktivnosti i mjere za smanjenje emisija u Arcelormittal Zenica za 2011. godinu na osnovu obaveza iz okolinskih dozvola15.3.2011 Zaključak realizacija i plan ekoloških projekata15.3.2011 Zaključak o realizaciji ekoloških projekata u ArcelorMittal Zenica4.4.2011 Zaključci sa sastanka Komisije za praćenje stanja okoliša, Foruma građana i Eko foruma28.4.2011 Zapisnik sa 3. sastanka o ekologiji15.6.2011 Zaključci iz oblasti okoliša
2012 
2013Izvještaj o rezultatima mjerenja zagađenosti zraka u Zenici u 2011.godini
(ovaj Izvještaj nije prezentovan niti je ikad usvajan na općinskom vijeću)
29.1.2013 Izvještaj o rezultatima kontinuiranog mjerenja zagađenosti zraka u Zenici za period od 1.1.- 31.12.201229.1.2013 Aktivnosti i mjere za smanjenje emisija u ArcelorMittalu Zenica na osnovu obaveza iz okolinskih dozvola

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.