Odgovor kompanije ArcelorMittal Zenica na memorandume Eko foruma od 20.5.2009 i 26.10.2009

Published by Eko Forum on

Odgovor AMZ 21.12.2009.pdf

Memorandum Eko foruma od 20. 05. 2009.

Memorandum Eko foruma od 26.10.2009.

ArcelorMittal

21. decembar 2009

Poštovani,

Nakon što je Kompanija provela prve kontakte i razgovore sa svim Nevladinim organizacijama, koje u svom programu aktivnosti imaju definiran interes za saradnju sa kompanijom ArcelorMittal Zenica u različitim sferama djelovanja Kompanije, u prilici smo da Vas informišemo o prijedlogu za buduće oblike i program saradnje, te o pitanjima koja su bila navedena u Vašem Memorandumu. predatom Kompaniji na prvom sastanku i urgiran Vašim dopisom od 26.10.2009 godine.

Uz izvinjenje što nismo bili u prilici da Vas ranije informišemo o pitanjima koja su od interesa za Vaš program djelovanja, u ovom dopisu naći ćete odgovore na pitanja Vašeg interesovanja


1) Oblici saradnje
Kompanija ArcelorMittal Zenica i ovom prilikom izražava svoj interes i namjeru da razvija odnose sa svim udruženjima građana lokalne i šire zajednice na osnovama domace legilsative, međunarodnih konvencija, politike Korporacije i Kompanije u ovoj oblasti, te pozitivne prakse od obostranlh interesa.

Sva udruženja građana želimo staviti u istu razinu uvažavanja i razvijati jednako važne programe saradnje, koji će biti određeni zajedničkim dogovorima.
Želimo prakticirati saradnju na zajedničkim sastancima uz dijaloge, i obostrano informisanje, očekujući veće rezultate takve saradnje.


2) Programi iz Plana aktivnosti u 2009 godini i planirani programi za 2010 godinu
l kompanija ArcelorMittal Zenica je snažno zahvaćena globalnom recesijom i drastičnom promjenom stanja na tržištu čelika, što se odrazilo na finansijske tokove i sposobnost investiranja.
l pored toga, i ako nisu bile još izdate okolinske dozvole sa obavezama, Kompanija je u prioritetne programe za 2009 i 2010 uvrstila ekološke projekte koji će dati najveće efekte u zaštiti okoline, prvenstveno na kritičnim pogonima Koksne baterije, Aglomeracije. BOF-čeličane i Vodoprivrede.
U nastavku dajemo pregled projekata koji su u fazi realizacije ili pripreme (za 2010 godinu), a nakon uručivanja okolinskih dozvola i naloženih obaveza izvršit će se dopuna programa za narednu godinu.

Plan aktivnosti AMZ 2009

Tabela 1. Investicioni ekološki program i za 2009/2010 godinu

3) Monitoring
Kompanija je uvela i vrši monitoring emisija u zrak i vodu, te monitoring buke u skladu sa legislativom FBiH, sistemom okoiinskog upravljanja prema standardu ISO 14001, i planu monitoringa iz Eiaborata/Planova aktivnosti.
U nastavku dajemo pregled uvedenih monitoringa u Kompaniji.

(1) Monitoring zraka
(a) kontinuirani monitoring – oprema je instalisana na 6 visokih dimnjaka u pogonima Koksara. Aglomeracija (2 dimnjaka), Visoka peć, BOF-čeličana. Toplana
– Oprema je puštena u rad: marta, 2009 godine
– Parametri mjerenja: protok, pritisak, temperatura, prašina, CO, CO2, SO2, NOX, O2.
– Mjerne stanice: locirane u pogonima
– Centralni PC sistem: lociran u Departmentu za ekologiju
– Operatori: Obučeni inženjeri – ekolozi
– Praćenja rezultata: svakodnevno, izrada ELaborata o godišnjim rezultatima, obaveza do 31. marta za prethodnu godinu i dostava nadležnom organu, u skladu sa iegislativom
– Korištenje rezultata: Za operativno djelovanje u pogonima i planiranje prioritetnih investicionih programa

(b) Periodični monitoring – Vrši se u skladu sa odredbama važeće legislative i daje se u posebnom izvještaju, kojim se ispunjavaju obaveze iz Zakona o zaštiti zraka (Sl.N.br.33/03), Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak i Pravilnika o graničnim vrijednostima zagađujućih materija u zrak (Sl.N.br.12/05).
Realizator programa: Tenderorn odabrana certificirana stručna institucija, registrirana u nadležnom Ministarstvu (kompanija “Dvokut” – Sarajevo za 2008 godinu).
Izvještaj o monitoringu: je predat nadležnim institucijama, u skladu sa odredbama Pravilnika. U toku je izvedba mjerenja po programu monitoringa za 2009 godinu.
Program monitoringa: Vrše se mjerenja emisija u zrak na svim kontroliranim mjestima emisije u svim pogonima Kompanije, imisije u okruženju nekih pogona, te mjerenja efikasnosti rada svih instalisanih uređaja u svim pogonima.


(2) Monitoring za vode
(a) Mjerenje EBS – tereta zagađenja otpadnih voda prema Zakonu o vodama (Sl.N.FBiH br.70/06).
Posljednje mjerenje izvršeno novembra, 2009 godine.
Realizator programa: Institut za hidrotehniku GF – Sarajevo
Elaborat je poslat na nadležne institucije FBiH


(b) Periodični monitoring otpadnih voda: na ispustima u rijeku Bosnu.
– Vrši se svaki mjesec (12 x godišnje)
– Izvođač odabran na tenderu: Institut za hidrotehniku GF – Sarajevo

(c) Interni monitoring: svih otpadnih voda Kompanije, sa 19 lokacija.
– lzvođač; Laboratorija Metalurškog instituta “K, Kapetanović” Zenica.

Dostupnost rezultata monitoringa
Izvještaji obaveznih monitoringa, koji se provode u Kompaniji u skladu sa legislativom FBiH, dostavljaju se nadležnim organima u Federaciji i cijenimo da su oni dostupni svim zaintresiranim licima i udruženjima. Kompanija nije u mogućnosti dostavljati Izvještaje na pojedinačne adrese.


4) Komplet Planova aktivnosti
Planovi aktivnosti, sa Elaboratima dopuna izrađenih nakon provedene revizije od strane Stručne komisije Ministarstva za okoliš i turizam, predati su nadležnom Ministarstvu i u postupku su izrade okolinskih dozvola.

Elaborati sadrže 20 poglavlja, sa propisanim sadržajem. Poglavlje 13 sadrži planirane Programe aktivnosti sa rokovima realizacije, koje je bitno i dostupno svim pojedincima i udruženjima čiji je interes očuvanje okoline.

Kako druga poglavlja Elaborata sadrže i druge podatke o svakom proizvodnom pogonu, koji su internog karaktera i veoma obimni (12 knjiga), to nismo obavezni iste umnožavati i dostavljati zainteresiranima.

Naš stav u tom pogledu ne odstupa od prakse i u drugim kompanijama slične djelatnosti.


5) Kontinuirani ulazak u pogone ArcelorMlttal
Vaš zahtjev za kontinuirani ulazak jednom mjesečno u pogone Kompanije razumijemo kao dobru namjenu interesovanja, a ne preuzimanja uloge državne inspekcije.
Kompanija prakticira, a ubuduće će to činiti i češće da organizira dane “otvorenih vrata” u određenim povodima kada i aktivisti “EKO FORUMA” mogu bili gosti Kompanije, i imati mogućnosti da se upoznaju na terenu o mjerama i aktivnostima koje se provode iz ekoloških planova.


6) Kontakt osobe
Prihvaćamo prijedlog da se imenuju Kontakt osobe za programiranje saradnje. lspred Kompanije ArcelorMittal Zenica to su gđa. Dijana Božić-Srdanović, telefon 467-045 i gđa. Azra Sivro, telefon 467- 025.

Nadamo se da je vaše udruženje dobilo informacije za koje ste bili zaintersirani.
Preporučujemo direktne kontakte i razgovore koje će polučiti veće rezultate.

S poštovanjem,

Uz saglasnost generalnog direktora ArceIorMittal Zenica,
Prof.Dr. Aziz Mujezinović

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *