Odgovor Federalne inspekcije Općini Zenica povodom zagađenja rijeke Bosne

Published by Eko Forum on

INSPEKTORAT VODOPRIVREDNE INSPEKCIJE
Broj: 14/03-25-4-131-4/09
Sarajevo, 10.09.2009. godine

ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ZENICA
Z E N I C A

PREDMET: Obavještenje o preduzetim mjerama
Veza Vaš akt broj: 02-23-13843/09 od 26.08.2009. godine

Na osnovu prijave članova UGSR “Bistro” Zenica  o pomoru ribe u rijeci Bosni nizvodno od ArcelorMittal Zenica d.o.o., izvršeno je više inspekcijskih pregleda kod navedenog privrednog subjekta u cilju utvrđivanja stanja poštivanja propisa iz odredbi Zakona o vodama (“Sl. novine FBiH”, broj: 70/06) a vezano za zagađenje u rijeci Bosni i utvrđeno sljedeće:
Da je dana 22.08.2009. godine došlo do incidentnog zagađenja u rijeci Bosni iz glavnog kolektora otpadnih voda grada Zenice, u koji su spojene tehnološke otpadne vode privrednih subjekata koji gravitiraju ovom kolektoru.
Federalna uprava za inspekcijske poslove je od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo obavještena o rezultatima analize uzoraka otpadnih voda uzetih dana 22., 23. i 24.08.2009. godine. Zaključkom u navedenom aktu konstatovano je “3. Prisustvo utvrđenih specifičnih organskih spojeva u svim uzorcima vode r. Bosne nizvodno od incidentnog kolektora ukazuju na to da je incidentno zagađenje uzrokovano ispuštanjem specifičnih otpadnih voda iz pogona Koksare firme Mittal Steel Zenica, jer takve otpadne vode ne ispušta ni jedna druga firma čije otpadne vode ulaze u kontrolirani kolektor. “.
Od strane ArcelorMittal Zenica d.o.o. se ne vrši monitoring otpadnih voda koje se ispuštaju u glavni kolektor gradske kanalizacije ili u korito rijeke Bosne. Nije bilo moguće pristupiti svim mjestima ispuštanja otpadnih voda u gradski kanalizacioni kolektor. Prema stanju na terenu konstatovano je da nije moguće vršiti stalni nadzor nad ispuštanjem otpadnih voda na svim mjestima ispusta u kolektor gradske kanalizacije. Na postrojenju za tretman dijela otpadnih voda u krugu firme vodi se evidencija o osnovnim parametrima otpadnih voda u listovima A4 formata koji nisu numerisani niti je knjiga uvezana.
Zahtjev za izdavanje vodne dozvole za pogon Koksare i ostalih pogona ArcelorMittal Zenica d.o.o. podnesen je Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo, a upravni postupak je obustavljen Zaključkom od 06.04.2009.godine.
ArcelorMittal Zenica će uspostaviti komunikaciju sa UGSR “Bistro” Zenica u cilju djelimičnog poribljavanja rijeke Bosne kao otklanjanje posljedica incidentnog zagađenja od 22.08.2009. godine.
Rješenjem je, subjektu nadzora, naloženo otklanjanje nedostataka i to:
1. da odvodni kanal otpadnih voda, na kojem je konstatovano prisustvo specifičnih otpadnih voda u vrijeme incidenta, svede na postrojenje za tretman otpadnih voda (biohemija) a postojeći ispust u glavni kolektor zabetonira, u roku od trideset dana od dana prijema rješenja.
2. da putem ovlaštene laboratorije vrši ispitivanja i ocjenu kvaliteta tehnoloških otpadnih voda. Uzimanje uzoraka vršiti na ulazu glavnog kolektora u krug firme i ispustima u rijeku Bosnu, a izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta tehnoloških otpadnih voda dostavljati Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo. Prvi izvještaj uraditi u roku od petnaest dana od dana prijema rješenja.
3. da odmah preduzme sve neophodne radnje u cilju pribavljanja vodne dozvole u upavnom postupku koji se vodi kod Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo. Rok za  pribavljanje vodne dozvole je šezdeset dana od dana prijema rješenja.
4. Evidencijuo ispitivanju osnovnih parametara ulazne vode i vode na ispustu postrojenja za tretman otpadnih voda (biohemija) voditi u knjizi tvrdog uveza i numerisanih listova.
Pošto je na osnovu laboratorijskih nalaza Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo utvrđeno je da je incidentno zagađenje uzrokovano ispuštanjem specifičnih otpadnih voda iz pogona Koksare ArcelorMittal Zenica d.o.o., čime su odgovorne osobe pravnog lica propustile izvršiti dio mjera propisanih članom 61. stav 1. Zakona o vodama (“Sl. novine FBiH”, broj: 70/06), protiv pravnog lica kao i odgovornog lica podnijet je prekršajni nalog.
Inspekcijski postupak se nastavlja po službenoj dužnosti.

S poštovanjem,
Vodoprivredni inspektor
Karić Kemal, dipl.ing.građ.

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *