Gradsko vijeće Zenica ne provodi strateške i planske dokumente

Published by Eko Forum on

Eko forum Zenica duži niz godina zagovara uspostavljanje zaštićenih područja na teritoriji grada Zenice. Nakon niza sastanaka održanih sa radnim predsjedništvom Gradskog vijeća, dogovoreno je da se organizuje javna prezentacija za sve građane, a posebno one koji se protive toj inicijativi. Prezentacija je održana u sali Gradskog vijeća 25.6.2024. godine. Prezentaciji je prisustvovalo oko 100 građana, od čega je nešto više od polovine izrazilo snažno protivljenje toj inicijativi, što je naišlo i na podršku nekih gradskih vijećnika. Nakon prezentacije, dogovoreno je da se u roku od 15 dana Gradskom vijeću dostave sugestije i primjedbe, kako bi se odlučilo da li će se ta inicijativa ikada naći na dnevnom redu Gradskog vijeća.


U nastavku objavljujemo naše sugestije koje smo uputili predsjedavajućem Gradskog vijeća:


Poštovani,

Nakon prezentacije inicijative za uspostavljanje zaštićenog područja na teritoriji grada Zenice održane 25.6.2024. godine, a prema usmenoj informaciji predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zenica, dostavljamo naše stavove u vezi predmetne inicijative.

Prostornim planom Grada Zenice 2016.-2036. (Sl. novine Grada Zenice 1a/18) predloženo je da se zaštićenim područjima različitih kategorija proglase površine od cca 60 km2, nakon što se provedu stručna istraživanja prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH (Sl. novine FBiH 66/13). I Akcioni plan za zelene gradove, koji je Gradsko vijeće usvojilo u decembru 2019. godine, predviđa mjeru “BG.03 Program zaštite planinskog područja, obnove šuma i pošumljavanja”, u okviru koje se predviđa i proglašenje zaštićenih područja prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH. Kako bi se stekli uslovi za realizaciju ove aktivnosti, neophodno je od strane Grada Zenice, a na osnovu pretpostavljenih granica područja i lokacija prirodnih vrijednosti predloženih ovim Prostornim planom, formirati Stručni tim koji će utvrditi detaljan opis područja koja se zaštićuju, naziv i kategoriju zaštićene prirodne vrijednosti, ocjenu stanja prirodne vrijednosti, komponente prirode koja se želi zaštiti, kao i precizne granice prostornog obuhvata. Lista potencijalnih područja zaštite opisana je u članu 43 Odluke o o provođenju Prostornog plana Grada Zenica za period 2016.-2036. godine (Sl. novine Grada Zenice 1a/18):

 • Kategorija IIIa – Park prirode Babina-Tvrtkovac (varijanta – Kategorija Va – Zaštićeni pejzaž)
  pretpostavljena granica zaštite zahvata površinu od cca 52,25km2 (5225ha);
 • Kategorija IIIa – Park prirode – područje rekreativne zone Smetovi
 • Kategorija IIIb – Spomenik prirode i prirodnih obilježja – područje Lastavice
 • Kategorija IV – područja upravljanja staništima – Kraljevine – Pepelari, Smetovi, donji tok Gračaničke rijeke, zaselak Šahinovići, hrbat planinskog masiva “Vepar”
 • Kategorija VI – zaštićena područja sa održivim korištenjem prirodnih resursa – kanjon Nemilske rijeke, kanjon rijeke Babišnice, kanjon rijeke Gračanice, naslage sedre u kanjonu Babišnice, kanjon Lašve od mjesta Grablje do ušća Lašve u Bosnu, kanjon rijeke Bosne od ušća rijeke Lašve do Janjičke ade, kanjon rijeke Bosne od Jeline nizvodno do sela Koprivna, kanjon rijeka Ograjina i Bistričak u cijelom toku, ada na rijeci Bosni, na ušću rijeke Babišnice, ada na rijeci Bosni u Drivuši, ada na rijeci Bosni u Topčić Polju, ada na rijeci Bosni kod naselja Janjići, slap na rijeci Bosni kod naselja Janjići.
 • Predjeli posebnih prirodnih vrijednosti: Lisac, Vepar sa Dobrim vodama, Smetovi, Pepelari, Bistričak – Crna glava – Orahovica, Nemilsko brdo, Kubler-Hum, Klopačke stijene, visoravan Čolan, Zmajevac, Golubak, Volovska glava, Krivače, Uzunovića stijene.
 • Područja za aktivnu i pasivnu rekreaciju: rekreativna zona Bistričak, rekreativna zona Ponihovo
 • Područja za koncentrisanu izgradnju vikend objekata: Bistričak, Smetovi, Sviće-Kujinovac, Krčevine, Rasrat i Huk, Bistrovac, Rijeka, Bukovica, Gornje Ponihovo,

Napominjemo da je provedba prostorno-planske dokumentacije zakonska obaveza.

S obzirom da se oko 60 muških stanovnika područja koje gravitira teritoriji potencijalnog parka prirode Babina-Tvrtkovac, koje je prisustvovalo prezentaciji održanoj 25.6.2024. godine, što čini cca 3% stanovništva tog područja, izjasnilo da se protivi davanju saglasnosti gradskog vijeća za pokretanje procedure uspostavljanja zaštićenog područja na teritoriji grada Zenice, predlažemo sljedeće:

 1. Da Gradsko vijeće usvoji izmjene Odluke o o provođenju Prostornog plana Grada Zenica za period 2016.-2036. godine (Sl. novine Grada Zenice 1a/18), u smislu brisanja potencijalnog Parka prirode Babina-Tvrtkovac sa liste potencijalnh područja za zaštitu, uz odgovarajuće stručno obrazloženje.
 2. Da Gradsko vijeće usvoji izmjene Strategije razvoja Grada Zenice 2024-2027 koju je usvojilo na 40. sjednici održanoj 29.12.2023. godine, a koja još uvijek nije objavljena u Službenim novinama Grada Zenice. Tim izmjenama bi se brisao projekat “3.1.3.2. Pokretanje pravnog postupka proglašavanja Parka prirode Babino (studija za valorizaciju prirodnih vrijednosti)” koji je bio planiran za realizaciju tokom 2023. godine.
 3. Da Gradsko vijeće zaduži nadležnu gradsku službu da hitno realizuje projekat “3.1.3.5. Izrada akcionog plana za pokretanje postupka novih zaštićenih područja” koji je planiran Strategijom razvoja Grada Zenice 2024-2027 za realizaciju tokom 2023. godine.
 4. Da se pristupi realizaciji člana 43 Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Zenica za period 2016.-2036. godine (Sl. novine Grada Zenice 1a/18) za sva preostala potencijalna područja osim Parka prirode Babina-Tvrtkovac, odnosno da Gradsko vijeće Zenica dâ saglasnost Zeničko-dobojskom kantonu da formira Stručni tim koji će utvrditi detaljan opis područja koja se zaštićuju, naziv i kategoriju zaštićene prirodne vrijednosti, ocjenu stanja prirodne vrijednosti, komponente prirode koja se želi zaštiti, kao i precizne granice prostornog obuhvata.
 5. Da predstavnici građana koji se protive proglašenju zaštićenog područja prikupe potpise uz navođenje matičnog broja najmanje 1500 birača upisanih u centralni birački spisak i dostave ih Gradskom vijeću na odlučivanje, u skladu s članom 97 Statuta Grada Zenice, kako bi Gradsko vijeće donijelo odluku o inicijativi za izmjene Prostornog plana, Strategije razvoja i Akcionog plana za zelene gradove, koje je Gradsko vijeće već usvojilo.
  Alternativno:
  Da Gradsko vijeće raspiše referendum, u skladu s članom 88 Statuta Grada Zenice, kojim bi se svi građani Zenice izjasnili jesu li za provođenje stručnih istraživanja za uspostavljanje zaštićenih područja na teritoriji Grada Zenice prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH.

U Zenici, 8.7.2024.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *