Javni poziv za nabavku usluga

Published by Eko Forum on

Udruženje građana „Eko forum Zenica“ u sklopu projekta „Eko Hub Zenica” uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji se realizira u saradnji sa Švedskom ambasadom, kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, Ugovor br. EH-14/2022, objavljuje javni poziv za:

nabavku usluga genotoksikološkog i citotoksikološkog monitoringa
posljedica aerozagađenja kod ljudi

1. Komet test za 40 uzoraka izloženih osoba i 40 uzoraka kontrolnih ispitanika

Tehničke specifikacije: Primjena komet testa na izolovanim oralnim mononuklearnim ćelijama. Praćenje parametara intenziteta repa (TI – tail intensity), dužine repa (TL – tail length) i repnog momenta (TM – tail moment) primjenom poluautomatizovane ili automatizovane analize uz upotrebu računarskog programa (npr. CometAssay IV, Instem UK) na najmanje 200 kometa po uzorku. Određivanje atipično velikih repova (AST – atypically sized tails), kometa sa dugim repovima (LTN – long-tailed nuclei) i ekstrema repnih momenata (TME – tail moment extremes) za svaki uzorak sa cut-off vrijednošću na 95. procentu svih analiziranih kometa. Na osnovu TI, TL i TM, odrediti AST95, LTN95 i TME95 u kontrolnoj populaciji za komparaciju sa izloženom. Statistički obraditi sve dobivene rezultate nakon logaritamske transformacije, interpretirati te grafički predstaviti.

Uzorkovanje, analiza i obrada rezultata moraju biti realizovani u laboratoriji u Bosni i Hercegovini. Potrebno je dostaviti dokaz da je laboratorija sposobna provesti istraživanje (dokaz o posjedovanju računarskog programa, cerifikati, potvrdu ili naučni rad kojim se dokazuje kompetentnost tima da provede analizu).

2. Bukalni mikronukleus citom test, 40 uzoraka izloženih osoba i 40 uzoraka kontrolnih ispitanika

Tehničke specifikacije: Mikroskopski analizirati oljuštene, sterilnom spatulom prikupljene i na mikroskopskom slajdu fiksirane ćelije bukalne sluznice (unutrašnje strane obraza). Epifluorescentnom mikroskopijom utvrditi frekvenciju diferenciranih bukalnih ćelija kao i markera citotoksičnosti (piknoze, kondenzovani hromatin, kariorektične ćelije i binuklearne ćelije) u najmanje 1000 ćelija po uzorku. Frekvenciju markera genotoksičnosti (mikronukleusi, nuklearni pupovi i nuklearni mostovi) posmatrati u najmanje 2000 diferenciranih ćelija. Sve analize predstaviti na 1000 analiziranih ćelija. Dokumentovati fotomikrografije primjera uočenih markera citotoksičnosti i genotoksičnosti. Provesti statističku analizu te interpretirati i grafički predstaviti dobivene rezultate.

Uzorkovanje, analiza i obrada rezultata moraju biti realizovani u laboratoriji u Bosni i Hercegovini. Potrebno je dostaviti dokaz da je laboratorija sposobna provesti istraživanje (dokaz o posjedovanju računarskog programa, cerifikati, potvrdu ili naučni rad kojim se dokazuje kompetentnost tima da provede analizu).

Rok za dostavljanje ponuda je 15.3.2023. godine. Obavijest o izboru najprihvatljivije ponude poslaćemo najkasnije do 29.3.2023.

Ponude se mogu slati na adresu: Talića brdo 11, 72 000 Zenica ili e-mail: info@ekoforumzenica.ba


Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *