Energetska strategija BiH – 10 godina bez pomaka

Published by Eko Forum on

Nedostatak energetske strategije je doveo do toga da se postrojenja poput termoelektrana na ugalj i hidroelektrana razvijaju bez jasne ekonomske računice, sa lošim studijama uticaja na životnu sredinu i zdravlje građana i bez dugoročne procjene stvarnih potreba za električnom energijom u BiH. Zato su 22 ekološke nevladine organizacije uputile otvoreno pismo vladama na svim nivoima Bosne i Hercegovine, kojim se zahtjeva transparentan i participativan pristup pri izradi Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine. Proces izrade Energetske strategije je nakon 10 godina napokon pokrenut, što je pozitivan pomak, ali izražavamo zabrinutost zbog manjka transparentnosti i kratkog roka u kojem se dokument planira pripremiti i usvojiti.


ZAHTJEV ZA TRANSPARENTAN I PARTICIPATIVAN PROCES
IZRADE ENERGETSKE STRATEGIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 Obraćamo vam se ispred grupe od 22 ekološke organizacije civilnog društva koje se ovom tematikom bave više od 20 godina. Za sve ovo vrijeme smo bili aktivni i transparentni u komunikaciji sa Vama povodom niza aktivnosti , nerijetko na suprotnim stranama ali uvijek sa ciljem unapređenja kvaliteta životne sredine za sve građane i građanke u Bosni i Hercegovini.Ovog puta Vam se obraćamo povodom nove Energetske strategije BiH. Imamo informaciju da je pokrenut proces izrade nove Energetske strategije BiH, tačnije strategija Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Dis trikta, koje trebaju zajedno da čine Okvirnu energetsku strategiju BiH.Po našim saznanjima, nakon godina odlaganja, koja su između ostalog rezultirala obustavom mogućnosti za korištenje IPA fondova iz oblasti energije, proces izrade Energetske strategije je napokon pokrenut. Mi prvenstveno želimo da pozdravimo ovu inicijativu , te se nadamo da je to samo prvi korak ka uređenju energetskih sistema u Bosni i Hercegovini koji će dovesti do rješavanja niza nagomilanih problema.Već godinama upozoravamo da se razvoj energetskog sektora Bosne i Hercegovine odvija u pravcu koji je u potpunosti suprotan od svjetskih trendova, naučnih dokaza u vezi sa klimatskim promjenama, ciljeva Evropske unije te već postojećih obaveza preuzetih pristupanjem Energetskoj zajedni ci. Ukoliko se nastavi sa dosadašnjim načinom planiranja i upravljanja energetskim sektorima doći će do daljeg narušavanja životne sredine i zdravlja građana i građanki, kao i ekonomskog kolapsa i ugrožavanja sigurnosti snadbijevanja električnom energijo m u BiH.Posebno kritikujemo najavljene planove za investiranje u termoelektrane na ugalj i hidroelektrane zbog njihovih štetnih uticaja na prirodu i društvo.U nastavku ovog pisma se nalazi niz analiza u kojima smo dokazali da su termoelektrane na ugalj loša investicija gledano iz svih uglova. Po informacijama sa kojima trenutno raspolažemo, izradu strategije će finansirati Velika Britanija kroz “Good Governance Fund” , a za izradu je izabrana konsultantska kuća PriceWaterhouseCoopers. I dok pozdravljam o volju i želju Vlade Ujedinjenog Kraljevstva da doprinese daljem razvoju BiH, te stručnost konsultantske kuće PWC, činjenica da smo do ovih informacija došli kroz neslužbene kontakte, a ne kroz javne servise je u najmanju ruku zabrinjavajuća. Glas javnos ti, kako široke, tako i stručne je vrlo često u ovakvim procesima zanemaren, da li kroz potpuno ignorisanje prava na uključivanje ili njegovo obesmišljavanje kroz potpuno zanemarivanje komentara i dr.Ovaj dopis šaljemo jer želimo da obavjestimo javnost, s tručnjake, Vijeće ministara BiH, članove Narodne skupštine RS, članove parlamenta FBiH i parlamenta BiH, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvo okoliša i turizma FBiH, Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH, Vladu Brčko distrikta te Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o ovom procesu, njegovom značaju i našim zahtjevima.Mi, dole potpisane organizacije, zahtjevamo da proces izrade energetske strategije bude javan, da uključi informisanje javnosti, javne rasprave te izradu Studije strateške procjene na životnu sredinu koja je neophodna za strategije koje imaju značajan uticaj na životnu sredinu.Prvi korak koji smatramo da je potreban jeste veća transparentnost u vezi sa zahtjevima tj. propozicijama koje su dostavljene konsultantskoj kući. Ovaj korak je ključan jer je na nama da odredimo kakvu budućnost želimo, a na konsultantskoj kući i stručnjacima da nam taj put predstave i učine mogućim.Energetski sektor je jedan od stubova na kojima počiva sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine koja se sada n alazi na raskrsnici. Da bi se ostvarila sigurna budućnost, potrebno je da strategija predviđa ulaganja u energetsku efikasnost, obnovljive iz vore energije te kvalitetniji i efikasniji sistem distribucije električne energije. Samo ovako će Bosna i Hercegovina odgovoriti na potrebe njenih građana i građanki i zahtjeve Evropske unije.Energetska tranzicija ovog tipa i veličine nije jednostavna. Me đutim, u svijetlu klimatskih promjena, obaveza smanjivanja emisija CO 2 , pada cijena obnovljivih izvora energije i ogromnog potencijala za uštedu energije i novca kroz mjere energetske efikasnosti smatramo da Bosna i Hercegovina treba da izabere put održivo g razvoja energetskih sistema i otvaranja novih radnih mjesta koje ovaj pravac omogućuje. Promjena je neminovna, a odbijanje i odugovlačenje će dovesti samo do povećanja troškova njenog sprovođenja. 

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.