Reagovanje na objavljene zaključke sa sastanaka Općinske komisije i nevladinih organizacija

Published by Eko Forum on

U aprilu 2011. godine, Eko forum Zenica je dobio poziv da učestvuje na sastancima Komisije za praćenje stanja okoliša Općine Zenica i nevladinih organizacija. Pozivu smo se odazvali, očekujući da je općinska vlast, nakon više od 6 godina djelovanja u sadašnjem sastavu, konačno odlučila otvoriti dijalog sa organizacijama koje zastupaju interese građana.
Održana su dva sastanka, nakon kojih je Komisija objavila zaključke, do kojih se navodno došlo na sastancima. Na sastancima je Komisija insistirala na tome da općina i nevladine organizacije imaju jedinstven stav o ovim problemima. Eko forum i općina imaju zajednički cilj, ali je pristup rješavanju tih problema potpuno različit. Kako sadržaj “zaključaka” koje je objavila Komisija ne odražava sve ono o čemu se raspravljalo, nego predstavlja kontinuitet politike “puno priče bez konkretnih rezultata”, Eko forum Zenica ima potrebu da obavijesti javnost o našem viđenju problematike zaštite okoliša u Zenici.
1. Realizacija aktivnosti iz okolinskih dozvola kompanije ArcelorMittal Zenica:
Na osnovu izvještaja o realizaciji ekoloških projekata u 2009/10 godini, koji je Općina Zenica dobila od ArcelorMittala, može se zaključiti da su do sada realizovane samo neke manje aktivnosti, dok su ključni, najskuplji projekti tek u početnoj fazi. Isto tako zaključeno je da neke, Okolinskim dozvolama provedene aktivnosti, nisu dovele do očekivanih rezultata, a pojedine, kao na primjer projekat austrijske firme Kappa, su bile i promašaj. To znači da nas i dalje očekuju enormne emisije zagađujućih materija u Zenici, pogotovo u kritičnim mjesecima.Ti projekti su:

 1. Ugradnja uređaja za izdvajanje H2S iz sirovog koksnog plina: Do kraja 2010. godine po okolinskoj dozvoli trebalo je izraditi Studiju izvodljivosti, ali to nije realizovano.
 2. Realizacija projekta uvođenja nove tehnologije prečišćavanja dimnih plinova u pogonu Aglomeracije: Rok po okolinskoj dozvoli je do kraja 2011. godine, što će biti prolongirano, jer kompanija ArcelorMittal Zenica predviđa u ovom periodu  samo izradu Investicione studije izvodljivosti.
 3. Otprašivanje livne platforme u pogonu Visoke peći: Rok po okolinskoj dozvoli je do kraja 2011. godine, što će biti prolongirano, jer se u ovom roku predviđa samo izrada tehničke dokumentacije.
 4. Sistem otprašivanja u Miksernom odjeljenju: Rok po okolinskoj dozvoli je bio do kraja 2010. godine. Postrojenje je instalirano, ali sistem po puštanju u rad ne zadovoljava postavljene zahtjeve, odnosno ne vrši funkciju za koju je projektovan. To znači da ni planovi aktivnosti ni projekti ne garantuju smanjenje emisija, što dovodi u pitanje svrsishodnost izdavanja ovakvih okolinskih dozvola.
 5. Sekundarno otprašivanje na konvertorima: Rok po okolinskoj dozvoli je do kraja 2011. godine, ali prema planu kompanije ArcelorMittal Zenica realizacija je prolongirana u 2012. godinu.
 6. Rekonstrukcija i poboljšanje efikasnosti rada elektrofiltera Toplane: Rok po okolinskoj dozvoli je do kraja 2011. godine, ali prema planu kompanije realizacija je prolongirana u 2012. godinu.

Na osnovu toga, može se konstatovati sljedeće:

 1. Okolinske dozvole jesu jedini legalni instrument pritiska i kontrole izvršavanja obaveza Kompanije ArcelorMittal Zenica, ali samo takve okolinske dozvole koje će zaista doprinijeti poboljšanju kvalitete zraka.
 2. Uprkos nastojanjima Općinskog Vijeća i nevladinih organizacija da pogoni ArcelorMittal Zenica što prije dobiju okolinske dozvole, kašnjenje nadležnog ministarstva u izdavanju dozvola je značajno usporilo rješavanje ekoloških problema,
 3. Od Federalne uprave za inspekcijske poslove se mora tražiti dosljedna kontrola zahtjevanih mjera po okolinskim dozvolama, kao i lociranje federalnog inspektora za ekologiju u Zenici,
 4. Kompanija ArcelorMittal Zenica mora blagovremeno i kvalitetno izvještavati lokalnu zajednicu o svim aktivnostima i izvršavanju projekata po okolinskim dozvolama, ali i o tome kako namjerava popraviti stanje izazvano projektima i aktivnostima koji nisu dali rezultate,
 5. Iako su rokovi za realizaciju projekata i aktivnosti već probijeni ne zna se ko, kada i kako će reagovati na nesagledive posljedice tog probijanja rokova.

Eko forum je ponudio konkretan prijedlog kojim bi grad dobio jeftinije grijanje i čišći zrak, povećanjem energetske efikasnosti i korištenjem energetskih resursa koji već postoje unutar kompanije ali se ne koriste. Prijedlog Eko foruma nije ušao u “zaključke”.


2. Monitoring zagađenja
Ukazano je na nedostatke postojećeg sistema za mjerenje zagađenja i obavještavanje građana, a općinska administracija nas je upoznala s planiranim aktivnostima: nabavka mjerne stanice i displeja za prikaz rezultata mjerenja, nabavka još jedne mobilne mjerne stanice u Ze-Do kantonu, te uvezivanje svih mjernih stanica u jedinstven sistem.
Okolinskim dozvolama za neke pogone predviđeno je da ArcelorMittal vrši mjerenja emisija zagađujućih materija, ali nemamo informaciju da li se ta mjerenja vrše. Zaključeno je da se i ta mjerenja, mjerenja drugih zagađivača, te meteorološki podaci, uključe u jedinstven sistem monitoringa.
Eko forum je ukazao na važnost akreditiranja institucije koja će vršiti mjerenja, čime bi se obezbijedila pouzdanost i sljedivost mjernih rezultata, kvalifikovano osoblje za rukovanje mjernom opremom, te jasno definisane procedure i sistem kvaliteta. Jedino na taj način ćemo imati upotrebljiv i validan monitoring.
Općina Zenica ovom problemu prilazi stihijski, bez strategije i ne poštujući sugestije struke. Planira smještaj stanice za praćenje imisija na lokacijama koje nisu reprezentativne, kako bi se prikrilo pravo stanje zagađenja. Općina nema adekvatne kadrovske ni organizacione kapacitete za monitoring, što dovodi u pitanje svrhu nabavke opreme. Iako će uskoro biti raspisan tender za nabavku opreme, ne zna se kako će oprema biti povezana u jedinstven sistem, koja institucija će biti odgovorna za upravljanje tom opremom, te da li ta institucija ima odgovarajuće resurse.


3. Elaborat o koncentraciji teških metala u tlu i biljkama
Općinsko vijeće je 29.4.2010. godine donijelo niz odluka na osnovu Elaborata, ali nijedna od tih odluka nije realizovana. Te odluke podrazumijevaju kontinuirano istraživanje tla, izradu programa dekontaminacije zemljišta, programa poticaja u poljoprivrednu proizvodnju, fitoremedijaciju i posipanje tla, plan ulaganja u poljoprivredu i kontakte s federalnom vladom s ciljem obezbjeđenja finansija za te aktivnosti. Nakon godinu dana, planira se izrada još jednog elaborata, a Komisija negira i rezultate prethodnog elaborata. Stav Komisije je da je zagađenje tla posljedica stotine godina postojanja željezare, i prebacuje odgovornost i troškove sanacije na stanovništvo. To nije i neće biti stav Eko foruma. Mi insistiramo da se rezultati porede s mjerenjima provedenim 2000. godine, jer je to “nulto stanje” za sadašnje zagađivače. Tako će se moći provesti princip “zagađivač plaća” koji je ugrađen i u međunarodnu i u BH legislativu. Javnost treba znati da je prekomjerno zagađenje tla u Zenici isključivo posljedica aerozagađenja.


4. Uloga nevladinog sektora
Cilj Eko foruma je čist grad Zenica, ZDK i BiH. Organi vlasti u Zenici tvrde da imaju isti cilj kao i mi, ali nerijetko imamo potpuno različita viđenja kako taj cilj realizovati. Eko Forum je pozitivan i dobronamjeran korekcioni faktor prema aktivnostima organa vlasti i inspekcijskih organa u rješavanju problema zaštite okoliša.
Eko forum želi objektivizirati, a ne relativizirati probleme i tako želi biti partner organima vlasti. Kada Eko forum prepozna dobar i koristan projekat, svesdrno ćemo ga pozdraviti i podržati. Kada prepoznamo loš, nekompletan i neučinkovit projekat, žestoko ćemo ga kritikovati. Mi ne želimo biti pokriće za nerad, ali smo spremni biti ravnopravan partner.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.